Специалности cialis

Специалности

СПЕЦИАЛНОСТИ В ОКС "БАКАЛАВЪР" ПО ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 4.6. <ИНФОРМАТИКА И КОМПЮТЪРНИ НАУКИ>

Специалност <Информационни технологии>

Целта на обучението е да подготви бакалаври в областта на информационните технологии, притежаващи теоретична и практическа подготовка. Изучават се задължителните дисциплини като информационни системи, системен анализ, бази данни и автоматизирано обслужване, организация, управление, обработка и използване на информационните ресурси, компютърни мрежи и комуникации, информационно и стандартизационно осигуряване и приложение на информационните технологии в бизнеса, администрацията и науката, информационна политика, информационен мениджмънт, защита на информацията и на интелектуалната собственост.

Студентите имат възможност да избират дисциплини съобразно своите интереси в областта на обектно ориентираното програмиране, контент мениджмънт системите, софтуерната ергономия и др.

Студентите получават общообразователна подготовка по математика, информатика, статистика, бизнес психология, философия, политология и др.

Завършилите успешно бакалавърската програма по информационни технологии могат да работят като аналитични и приложни специалисти по разработването, поддържането и управлението на информационни системи в сферата на науката, администрацията и бизнеса.

След завършване на обучението бакалаврите по ИТ могат да продължат образованието си в магистърски програми в УниБИТ и в други висши училища в страната и в чужбина.

Специалност <Компютърни науки>

 

 Целта на обучението в специалността Компютърни науки е да подготви специалисти с висше образование, които ще решават с помощта на съвременната информатика и технологии задачи на практиката от системен и/или приложен характер. Учебният план е разработен в съответствие с изискванията Computing Curriculum 2008 (CC2008), на световните професионални организации ACM и IEEE.

Студентите, обучаващи се по специалността Компютърни науки, придобиват фундаментални знания по дискретна математика, теория на формалните математически машини и теория на алгоритмите; по съвременните компютърни архитектури и системи, компютърните мрежи и комуникации, езиците за програмиране и структурите от данни, теоретичните основи на операционните системи, системите за управление на бази от данни, компютърната графика, изкуствения интелект и технологиите на софтуерното производство, съвременните програмистки парадигми – процедурното, обектно-ориентираното, функционалното и логическото програмиране. Те ще получат задълбочени знания в профилиращите направления на информатиката: компютърни мрежи и комуникации, системна администрация, бази от данни, компютърна графика, електронна търговия, както и фундаментални знания и умения за анализ, проектиране, разработка, тестване, внедряване и поддържане на софтуерни технологии и системи; те ще познават съвременните теории, практики, подходи и средства за разработка на софтуер като структурно програмиране, техники за тестване на системи, техники за доказване на коректността на програми.

Специалистите, завършили успешно бакалавърската програма по Компютърни науки, могат да прилагат знанията и уменията си във всички организации и фирми, свързани с развитието или използващи в дейността си постиженията на съвременните компютърни науки и информационните технологии. Те могат да работят като аналитици и специалисти по приложно програмно осигуряване на компютъризирани системи – в правителствени организации; в телекомуникационни компании и транспортни фирми; в банки, застрахователни дружества и други финансови институции; в химическата, биомедицинската и фармацевтичната индустрия; в селското стопанство; в здравеопазването; в инженерни фирми, промишлени предприятия и др.

 

След завършване на обучението бакалаврите по КН могат да продължат образованието си в магистърски програми в УниБИТ и в други висши училища в страната и в чужбина.

 

Специалност <Информационна сигурност>

 

Целта на обучението е да подготви бакалаври с теоретична и приложна насоченост в областта на съвременните технологии за информационна сигурност.

Изучават се фундаментални и специализирани дисциплини като линейна алгебра и аналитична геометрия, математически анализ, системен анализ, информационен мениджмънт, основи на компютърните системи, теоретични основи на информатиката, програмиране, информационни системи, компютърни мрежи и комуникации, методологични основи на информационната сигурност, криптография и криптология, защита на информацията в компютрите и мрежите, информационна сигурност в Интернет, защита на класифицирана информация, защита на интелектуалната собственост, нормативно-правни основи на информационната сигурност, риск мениджмънт, бизнес психология.

Завършилите успешно бакалавърската програма по информационна сигурност могат да работят като администратори по информационна сигурност в държавни и бизнес организации, в сектора за отбрана и сигурност, финанси и банково дело, в инженерни фирми, промишлени предприятия и др. След завършване на обучението бакалаврите по ИС могат да продължат образованието си в магистърски програми в УниБИТ и в други висши училища в страната и в чужбина.

Специалност <Информационни технологии в съдебната администрация>

 Целта на обучението е да подготви бакалаври с теоретична и приложна насоченост в приложението на информационните технологии в съдебната администрация.

Изучават се фундаментални дисциплини по информатика, информационни технологии, право, информационни системи, бази данни и автоматизирано обслужване, организация, управление, обработка и използване на специализирани за съдебната администрация информационни ресурси, комуникационни технологии, вкл. Интернет, сигурност и защита на информацията, информационно осигуряване и приложение на информационните технологии в съдебната администрация, архивистика и документалистика, системен анализ, статистика и др. Предвидена е възможност студентите да избират дисциплини съобразно своите интереси – информационен мениджмънт, организационна психология, административни комуникации, философия, политология и др.

Специалистите, завършили успешно бакалавърската програма по „Информационни технологии в съдебната администрация”, могат да заемат различни ръководни и експертни длъжности, в органите и звената на съдебната и изпълнителната власт, в международни и европейски институции, както и в неправителствени организации. В съответствие с националната класификация на професиите и длъжностите в Република България те могат да работят като документалисти, експерти по правна информация.

 

Специалност <Информационно брокерство>

 

 Целта на обучението е да подготви бакалаври с теоретична и приложна насоченост в областта на информационното брокерство. Изучават се дисциплини по информационно брокерство и икономика: брокерство, информационни пазари за традиционни и електронни продукти и услуги, нормативно-правни основи на информационното брокерство, математически основи на информационното брокерство, методи за обработка на данни и документи, системен анализ, основи на компютърните системи, програмиране, комуникационни технологии и мрежи, информационни системи, софтуерна ергономия, маркетинг, реклама, финансово-счетоводни операции, борси и борсова търговия, консултинг, фирмено управление, бизнес прогнозиране, риск мениджмънт, информационен мениджмънт, бизнес психология.

След завършване бакалаврите по информационно брокерство могат да работят като информационни посредници, информационни специалисти за осигуряване на информация в различни правителствени, неправителствени, индустриални, научни и културни организации, както и в селското стопанство, фармацията, здравеопазването, в инженерни фирми, промишлени предприятия, администрация, в звена на отбраната и сигурността и др.

В съответствие с националната класификация на професиите и длъжностите в България те могат да се реализират и като документалисти, експерти по икономическа и техническа информация.

След завършване на обучението бакалаврите по ИБ могат да продължат образованието си в магистърски програми в УниБИТ и в други висши училища в страната и в чужбина.

 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 9.1. <НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ>

 

Специалност <Национална сигурност>

 

Специалността „Национална сигурност” отговаря на обществената необходимост от високо подготвени, широко профилни специалисти, които да имат компетентност по разнообразните аспекти на националната сигурност и да са подготвени за работа в условия на евроатлантическа интеграция, за гарантиране на националната сигурност и реализация на националната политика.

Целта е да се подготвят експерти, които да се ориентират в глобалната, регионалната и националната политическа обстановка и на тази основа да могат да вземат решения по проблемите на националната сигурност в най-важните ѝ аспекти.

Учебният план включва учебни дисциплини по проблемите на националната, европейската, регионалната и международната сигурност. Задължителните дисциплини дават фундаментални знания за международната и националната сигурност, за нейните политически, икономически, социални, конкурентни информационни и духовни аспекти, както и за съвременния тероризъм и борбата с него. Избираемите и факултативните дисциплини третират разнообразни аспекти на информационните системи и технологии и тяхното приложение при опазване на националната сигурност, свързани с науката, политиката, властта, медиите, етническото разнообразие и др.

 

 

 

 

СПЕЦИАЛНОСТИ В ОКС "БАКАЛАВЪР СЛЕД ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР" 

Информационни технологии

 Целта на обучението е да подготви бакалаври в областта на информационните технологии, притежаващи теоретична и практическа подготовка. Изучават се задължителните дисциплини като информационни системи, системен анализ, бази данни и автоматизирано обслужване, организация, управление, обработка и използване на информационните ресурси, компютърни мрежи и комуникации, информационно и стандартизационно осигуряване и приложение на информационните технологии в бизнеса, администрацията и науката, информационна политика, информационен мениджмънт, защита на информацията и на интелектуалната собственост.

Студентите имат възможност да избират дисциплини съобразно своите интереси в областта на обектно ориентираното програмиране, контент мениджмънт системите и др. Студентите получават общообразователна подготовка по математика, информатика, статистика, бизнес психология, философия, политология и др.

Завършилите успешно бакалавърската програма по информационни технологии могат да работят като аналитични и приложни специалисти по разработването, поддържането и управлението на информационни системи в сферата на науката, администрацията и бизнеса. След завършване на обучението бакалаврите по ИТ могат да продължат образованието си в магистърски програми в УниБИТ и в други висши училища в страната и в чужбина.

Информационно брокерство

Целта на обучението е да подготви бакалаври с теоретична и приложна насоченост в областта на информационното брокерство. Изучават се дисциплини по информационно брокерство и икономика: брокерство, информационни пазари за традиционни и електронни продукти и услуги, нормативно-правни основи на информационното брокерство, математически основи на информационното брокерство, методи за обработка на данни и документи, системен анализ, основи на компютърните системи, програмиране, комуникационни технологии и мрежи, информационни системи, софтуерна ергономия, маркетинг, реклама, финансово-счетоводни операции, борси и борсова търговия, консултинг, фирмено управление, бизнес прогнозиране, риск мениджмънт, информационен мениджмънт, бизнес психология.

След завършване бакалаврите по информационно брокерство могат да работят като информационни посредници, информационни специалисти за осигуряване на информация в различни правителствени, неправителствени, индустриални, научни и културни организации, както и в селското стопанство, фармацията, здравеопазването, в инженерни фирми, промишлени предприятия, администрация, в звена на отбраната и сигурността и др.

В съответствие с националната класификация на професиите и длъжностите в България те могат да се реализират и като документалисти, експерти по икономическа и техническа информация.

 

След завършване на обучението бакалаврите по ИБ могат да продължат образованието си в магистърски програми в УниБИТ и в други висши училища в страната и в чужбина.

 

СПЕЦИАЛНОСТИ В ОКС "МАГИСТЪР" ПО ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ

 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 4.6. <ИНФОРМАТИКА И КОМПЮТЪРНИ НАУКИ>

Магистърска програма <Софтуерни архитектури и управление на качеството

Завършилите ОКС „Магистър” ще имат професионална компетентност и умения за проектирането и управлението при разработване на софтуерни системи. Това ще позволи на тези специалисти да развият и поемат функциите на ръководители в различните нива на управление в организациите от софтуерната индустрия, както в България, така и в други държави. Те ще могат :

- Да управляват и контролират качеството на софтуера, разработван в софтуерните компании;

- Да анализират състоянието на големи бизнес организации и внедряват съвременни ERP решения в тях;

- Да администрират сървърни операционни системи и големи бази от данни;

- Да внедряват и използват програмни продукти и информационни системи в различни области на човешката дейност;

- Да прилагат най-новите информационни технологии в различни сфери от обществения живот;

- Да моделират, проектират и създават софтуерни приложения.

Магистърска програма <Цифрови технологии в креактивните и реактивни индустрии>

Програмата позволява реализация в креативни и рекреативни индустрии в областта на историята, археологията, културно-историческо наследство, библиотекознание, изобразително изкуство, музика, етнология, етнография, фолклор, бизнес сектори, свързани с предоставяне на различни информационни услуги, цифровизиране, представяне, достъп и управление на цифрова информация и документация в глобални и корпоративни мрежи и др.

Програмата цели да изгради специалисти в по-широк профил, комбиниращи ИТ и КИН, конкурентноспособни както на българския, така и на европейския и световен пазар на труда. {

Магистърска програма <Software Engineering>

A key objective of this master software engineering program is to provide graduates with the tools necessary to begin the proffesional practice of software engineering. This program addresses the education of students for a proffessional master's degree in software engineering - that is, a degree intended for someone who is primarily interested in pursuring a career in the practice of software engineering.

Магистърска програма <Електронен бизнес и електронно управление>

Програмата дава възможност да се получи синергия между знания и умения в областта на бизнеса, административното управление и информационните и комуникационни технологии. Магистърската програма подготвя студентите в две направления: "Електронен бизнес" и "Електронно управление". Студентите изучават като задължителни дисциплини, полагащи широки основи в двете направления и могат да специализират по-тясно във всяко едно направление чрез изборните дисциплини.

Магистърска програма <Информационни системи и технологии>

Целта на магистърската програма е да подготви висококвалифицирани специалисти, които да умеят самостоятелно да зграждат административноорганизационни структури и да управляват екипи за решаването на сложни проблеми, с множество взаимодействащи фактори и вариативни възможности; да провеждат  политиката на информационния бизнес в общественозначими и легитимни организации. Целта е съобразена и с динамичното развитие и внедряване на новите информационни технологии, както в бизнеса, така и в административното обслужване на населението и др.

В учебния план на магистърската програма са включени дисциплини, които дават познания в сферата на системите за управление на бази данни, на програмирането, на мениджмънта на софтуерни проекти, на стратегическия анализ на бизнес и административните технологии и комуникации, управлението на информационните и др. Теоретичните знания се съпътстват с формирането на определени практически умения у студентите.

Магистърска програма <Информационни технологии в медийния бизнес>

Целта на магистърската програма е да подготви специалисти за работа с най-новите информационни технологии, използвани в медийния бизнес. Освен това, изучаваните теоретични дисциплини са добра предпоставка за по-нататъшно развитие на магистрите като докторанти и преподаватели в същите предметни области. 

В учебния план на магистърската програма са включени дисциплини, които дават познания в сферата на съвременните издателски технологии, информационния дизайн, 3D моделирането, рекламата в печатните медии, методите за изследване и моделиране, обработката и анализа на данни и др. Включено е и изучаването на някои от най-атрактивните продукти за графичен дизайн и мултимедийна обработка на компанията Adobe. С изучаването на тези инструменти и услуги студентите ще имат възможност да създават новаторско цифрово съдържание, ще се научат да го използват в различни медии и устройства, а също така да го изменят и оптимизират с течение на времето, което ще им бъде от полза за успешното решаване на бизнес и творчески задачи. Студентите ще се научат да правят, управляват, измерват и монетаризират цифрово съдържание във всеки мултимедиен канал.

Учебният план е балансиран така, че теоретичните знания се съпътстват с формирането на определени практически умения.

Магистърска програма <Информационни технологии и финансов инженеринг>

Магистърската програма осигурява широк поглед върху модерните технологии за финансов мениджмънт, както и върху оптимизирането на съществуващите технологични иинформационни активи при търговията с ценни книжа на фондовите борси, а също и върху използването на различни платформи за развиване на нови софтуерни продукти и услуги при търговията с ценни книжа с оглед постигането на оптимални бизнес резултати. 

Целта на магистърската програма е придобиване на задълбочени познания, практически умения и способности за използване на информационните технологии и системи за решаване на финансови задачи, както и такива свързани и с анализ на финансовия и инвестиционния риск, анализ, проектиране, внедряване и поддържане на ИСТ в областта на финансите, банковото и борсовото дело.

Магистърска програма <Технологично предприемачество и иновации в ИТ>

Обучението в магистърската програма подготвя студентите в областите предприемачество и иновации. В хода на обучението студентите ще придобият умения, знания и практически инструменти, с които да стартират успешно иновативен бизнес. Програмата е базирана на подхода "учене чрез преживяване" и е разработена в партньорство с бизнеса. Тя включва както присъствени сесии, така и самоподготовка, игрови елементи и работа с реални казуси и проекти.

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 9.1. <НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ>

Магистърска програма <Демография и сигурност>

Магистърската програма "Демография и сигурност" отговаря на обществената необходимост от специалисти с широки компетенции в областта на демографията и сигурността, за нуждите на държавната администрация, общините, бизнеса и духовната сфера в Република България.

Целта й е да подготви експерти със знания върху миналото и настоящето ни демографско състояние и с умения чрез прилагане на интердисциплинарен подход да анализират неговата взаимовръзка със сигурността на страната, да изработват прогнози и стратегии за развитието на тези процеси и да вземат компетентни решения по отношение на тяхното управление.

Магистърска програма <Информационна сигурност>

Магистърската програма се базира на интердисциплинарния подход и има за цел да подготви висококвалифицирани, широкопрофилни специалисти, които да анализират, диагностицират, оценяват и провеждат политиките за сигурност на службите за сигурност и обществен ред, административни и други  общественозначими и легитимни структури. Целта е съобразена и с динамичното развитие и внедряване на иновативните средства и технологии за информационната сигурност (ИС). В съдържателен план програмата включва различни аспекти на съвременните технологии, институции и политики за информационната сигурност: технически средства, системи, стратегически анализ и софтуер за съвременните методи и средства за сигурност и защита на информацията, в т.ч. и за защита на информацията при работа в локални и глобални мрежи; по проблемите на информационна война и информационни операции, на криптографската сигурност на приложенията, корпоративни комуникации и разузнаване, интелигентна обработка на данни (data science и др.), стратегически информационни системи за подпомагане вземането на решения, многоагентни системи за сигурност, национална система за защита на класифицираната информация, на стандартизационно осигуряване от областта и други. Теоретичните знания се съпътстват и с формирането на определени практически умения в студентите.

Магистърска програма <Национална сигурност>

 

Целта на обучението е да се подготвят експерти, притежаващи знания и умения да вземат управленски решения, да мислят творчески и стратегически и да са в състояние да управляват системата за национална сигурност в сложна вътрешна и външна среда. Учебният план включва учебни дисциплини по проблемите на националната, европейската, регионалната и международната сигурност. Задължителните дисциплини дават фундаментални знания за философските, политическите, информационните, икономическите, социалните, научно-технологичните и др. аспекти на националната и международна сигурност, за концепциите, политиките, стратегиите, функциите, задачите и организационната архитектура на институциите за управление на системите за национална, европейска, регионална и международна сигурност, за теориите на стратегическото ръководство, управление, командване и лидерство, за нормите и стандартите за управление на системата за национална, регионална и международна сигурност, както и изучаване на теориите за стратегически анализ и прогнози в сферата на сигурността.

Магистърска програма <Държавност, духовност и лидерство в националната сигурност>

Магистърската програма „Държавност, духовност и лидерство в националната сигурност” отговаря на обществената необходимост от високо подготвени специалисти, които да са компетентни по разнообразните аспекти на националната сигурност, духовността и лидерството. Целта й е да подготви експерти, с умения и компетенции да вземат управленски решения, да мислят стратегически и да развиват системата за национална сигурност в сложна макро и микросреда. Учебният план включва учебни дисциплини по проблемите на държавността, националната сигурност и лидерството.