ЗА ФИН

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФАКУЛТЕТ "ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ" КЪМ УНИБИТ

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Факултет „Информационни науки“ е открит с постановление на Министерски съвет през 2011 г. като основно структурно звено в Университета по библиотекознание и информационни технологии. В рамките на Факултета се провежда обучение на студенти и докторанти в две акредитирани професионални направления:

  • 4.6 „Информатика и компютърни науки”
  • 9.1. „Национална сигурност“

 

Първото звено, което в момента е в структурата на Факултета е създадената през 1996 година - катедра „Информационни системи и технологии“, През 2010 г. е създадена катедра „Компютърни науки“, а през 2013 и катедра „Национална сигурност“.


Академичният профил на преподавателския състав е следният:

  • 23 професори,
  • 12 доценти,
  • 10 главни асистента
  • и 7 асистента.

Общо 16 преподаватели са с научната степен „доктор на науките“.

Формите за обучение във Факултета са:

  • редовна,
  • задочна 
  • дистанционна. 

Обучението в двете професионални направления дава сериозна теоретична подготовка, като се набляга изключително много и на приложния характер. Основният подход на обучение е „учене чрез правене“.

 

БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР
КОМПЮТРИ И ИНТЕРНЕТ
СПОРТНА БАЗА
ОБЩЕЖИТИЯ
СТИПЕНДИИ

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ ВЪВ ФАКУЛТЕТ "ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ"

ДЕКАН

Проф. д-р Иван Иванов

Image

ЗАМ. ДЕКАН ПО УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ

Проф. д-р Георги Димитров

Image

ЗАМ. ДЕКАН ПО НИМД

Доц. д-р Боян Жеков

Image

Катедра "Информационни системи и технологии"

Ръководител:
Проф. д.н. Иван Гарванов

Image

Катедра "Компютърни науки"

Ръководител:
Проф. д-р Галина Панайотова

Image

Катедра "Национална сигурност"

Ръководител:
Проф. д-р Евгени Манев

Image

ЗА КОНТАКТ С НАС

Адрес:

гр. София, п.к. 1574,
бул. “Шипченски проход” № 69-А

Сметка за внасяне на такси:

Получател: УниБИТ
Банката на получателя: БНБ-ЦУ
IBAN: BG65 BNBG 9661 3100 1665 01
BIC: BNBGBGSD