КОЛЕКТИВ НА ФИН
ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ ВЪВ ФАКУЛТЕТ "ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ"
Image

ДЕКАН

ПРОФ. Д-Р ГЕОРГИ ДИМИТРОВ

каб. 302-УниБИТ 2

Image

ЗАМ. ДЕКАН ПО УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ

ДОЦ. Д-Р КАТЯ РАШЕВА-ЙОРДАНОВА

каб. 305- УниБИТ 2

Image

ЗАМ. ДЕКАН ПО НИМД

ДОЦ. Д-Р МАГДАЛЕНА ГАРВАНОВА

каб. 305- УниБИТ 2

Image

НАУЧЕН СЕКРЕТАР

ДОЦ. Д-Р БОЯН ЖЕКОВ

каб. 304 - УниБИТ 2

АКАДЕМИЧЕН СЪСТАВ НА ФАКУЛТЕТ "ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ"
КАТЕДРА "ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ"

МАГДАЛЕНА ГАРВАНОВА - ръководител катедра


МАГДАЛЕНА ГАРВАНОВА

Доцент, Доктор

Катедра:
"Информационни системи и технологии"
Кабинет: 305 - УниБИТ 2
www: 
Приемно време: 


Oбразование и научни степени

Научни интереси

Преподавателска дейност

ПубликацииИВАН ГАРВАНОВ

  

ИВАН ГАРВАНОВ

Професор, Доктор на науките

Катедра:
"Информационни системи и технологии"
Кабинет: 108 - УниБИТ 1
тел.: +359 879 148 389
www: 
Приемно време:
Понеделник: 14.00 - 16.00 ч.
Четвъртък: 10.00 - 12.00 ч.

Oбразование и научни степени

2013 г.
 
Дисертационен труд за придобиване на научна степен „Доктор на науките“ на тема: „Автоматизирани системи за откриване на подвижни цели и праволинейни траектории“ по Автоматизирани системи за обработка на информация и управление, професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки.
 
2004 г.
Дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „ДОКТОР“ пред СНС при ВАК на тема: “Методи и алгоритми за поддържане на постоянна честота на лъжлива тревога в условията на хаотично импулсни смущения”, специалност “Информатика”, шифър 01.01.12.
 
1998 г.
Технически университет – гр. София
Специалност “Транспортна техника и технологии”, специализация “Експлоатация на електронноприборната авиационна техника”.
 
1997 г.
Технически университет – гр. София
Специалност “Автоматика и системотехника”, специализация “Системи и управление”.
 
1996 г.
Свободен факултет на Технически университет – гр. София
Специалност “Банки и финансов бизнес”
 
1992 г.
Техникум по механотехника – гр. Пазарджик
Специалност “Електронна техника”
 

Преподавателска дейност

Мобилни комуникации
Моделиране и симулиране в графична среда
Мобилни технологии
Моделиране на процеси и системи
Програмиране на МАТЛАБ 
Компютърни архитектури 
 
 
 
 
 

ИВАНКА ПАВЛОВА

 

ИВАНКА ПАВЛОВА
 
Професор, Доктор 

Катедра:
"Информационни системи и технологии"
Кабинет: 107 - УниБИТ 1
www: 
Приемно време: 
Вторник  0930-1130
Сряда 0930-1130

Профили в базите данни


НАЦИД

Oбразование и научни степени

 

Преподавателска дейност

 
 

ИВАН ИВАНОВ

 

ИВАН ИВАНОВ

Професор, Доктор 

Катедра:
"Информационни системи и технологии"
Кабинет: 302 - УниБИТ 2
www: 
Приемно време: Сряда  1030–1430

Профили в базите данни


НАЦИД

Oбразование и научни степени

1974 г. – 1979 г.
Киевско Висше Инженерно Радиотехническо Училище – КВИРТУ – Киев, Украйна
Инженер по радиоелектроника и изчислителна техника.
Магистър 
1984 г. – 1986 г.
Военна Академия “Г.С.Раковски” – София
Академично образование, Магистър 
1992 г.
Военна Академия “Г.С.Раковски” – София
Доктор 
1997 г.
Военна Академия “Г.С.Раковски” – София
Доцент 
2011 г.
Университет по библиотекознание и информационни технологии – София
Професор
 

Преподавателска дейност

Основи на програмирането
Операционни системи
Визуални среди за програмиране
Структури от данни и алгоритми
Обектно-ориентирано програмиране
Информационен дизайн
Информационни системи в бизнеса
Софтуерни архитектури
 
 
 
  

ВЛАДИМИР ЙОЦОВ

 
 
ВЛАДИМИР ЙОЦОВ

Професор, Доктор на икономическите науки

Катедра:
"Информационни системи и технологии"
Кабинет: 307 - УниБИТ 2
www: 
Приемно време:
Сряда 1300-1500
Четвъртък   1030-1230

Oбразование и научни степени

Университет КПИ, 1985
ВАК, д-р, 1993 
ВАК, доцент, 2001 
ВАК, д.ик.н., 2010
Унибит, професор, 2011

Преподавателска дейност

Изкуствен интелект и експертни системи 
Теоретични основи на информатиката 
Организация и управление на знания 
Интелигентни системи за информационна сигурност 
Многоагентни системи 
Информационна сигурност 
Интелигентни платформи (Data Science)
SAS
 
 
 

ГЕОРГИ ПЕТРОВ ДИМИТРОВ


  ГЕОРГИ ПЕТРОВ ДИМИТРОВ

Професор, Доктор 

Катедра:
"Информационни системи и технологии"
Кабинет: 305 - УниБИТ 2
www: 
Приемно време: Четвъртък: 13.00 - 17.00 ч.

Oбразование и научни степени

 

Преподавателска дейност

 
 
 
 

ДАНИЕЛА БОРИСОВА

 

ДАНИЕЛА БОРИСОВА

Професор, Доктор на науките 

Катедра:
"Информационни системи и технологии"
Кабинет: 308 - УниБИТ 2
Приемно време: Четвъртък  1100-1500

Oбразование и научни степени

 • ИИКТ-БАН, 2015 – доктор на науките в пофесионално направление 4.6 ”Информатика и компютърни науки”
 • ИИТ-БАН, 2009 – доцент, спец. 02.21.10 "Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката"
 • ИИТ-БАН, 2006 – доктор, спец. 02.21.10 "Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката"
 • СУ "Св. Кл. Охридски", Физически Факултет, 1994: 1) инженер-физик със специализация: "Квантова eлектроника и лазерна техника" 2) Учител по физика.

Преподавателска дейност

 • Компютърни архитектури
 • Основи на уеб програмирането
 

ИВАН ТРЕНЧЕВ


ИВАН ТРЕНЧЕВ

Доцент, Доктор на науките

Катедра:
"Информационни системи и технологии"
Кабинет: 308 - УниБИТ 2
email: i.trenchev@unibit.bg
www: 
Приемно време:


Oбразование и научни степени

 

Преподавателска дейност


  

ВАСИЛ ТОТЕВ

ВАСИЛ ТОТЕВ

Доцент, Доктор 

Катедра:
"Информационни системи и технологии"
Кабинет: 305 - УниБИТ 2
www: 
Приемно време: 
Четвъртък   1300-1700

Профили в базите данни


НАЦИД

Oбразование и научни степени


Преподавателска дейност

 
 
 
 

НИКОЛАЙ ЯНЕВНИКОЛАЙ ЯНЕВ

Доцент, Доктор 

Катедра:
"Информационни системи и технологии"
Кабинет: 308 - УниБИТ 2
email: 
www: 
Приемно време:
Понеделник:  0900-1100 (к-т 2-2)
Сряда: 1100-1300 (к-т 219-1)

Профили в базите данниНАЦИД

Oбразование и научни степени

 

Преподавателска дейност

 
 
 

МАРИАНА ДРАГАНОВАМАРИАНА ДРАГАНОВА

Доцент, Доктор 

Катедра:
"Информационни системи и технологии"
Кабинет: 308 - УниБИТ 2
email: 
www: 
Приемно време: 
Понеделник  1500-1700
Вторник  0900-1100

Профили в базите данни


НАЦИД

Oбразование и научни степени

 

Преподавателска дейност

 
 

БОРИС ШИШКОВ


БОРИС ШИШКОВ

Доцент, Доктор

Катедра:
"Информационни системи и технологии"
Кабинет: 305 - УниБИТ 2
email: 
www: 
Приемно време: 

Oбразование и научни степени

 

Преподавателска дейност

 
 

 

ИГЛИКА ГЕТОВА

 

ИГЛИКА ГЕТОВА

Главен асистент, Доктор 

Катедра:
"Информационни системи и технологии"
Кабинет: 308 - УниБИТ 2
www:
Приемно време: 
Петък  1100-1500

Oбразование и научни степени

 Висше: „Технически университет” - София 2000, инженер магистър по специалността „Електроника”, Специализация „Електронни системи за контрол и управление”
Научна степен
ВАК, доктор, 2010
 

Преподавателска дейност

 • Приложен софтуер
 • Разработка и управление на софтуерни проекти
 
 

ПЕПА ПЕТРОВА

 

ПЕПА ПЕТРОВА

Главен асистент, Доктор 

Катедра:
"Информационни системи и технологии"
Кабинет: 308 - УниБИТ 2
www:
Приемно време: 
Вторник  1100-1300
Петък 1200-1400  

Oбразование и научни степени

 

Преподавателска дейност

 • Логическо програмиране – лекции и упражнения – степен бакалавър
 • Електронна книготърговия – лекции и упражнения – степен бакалавър
 • ERP системи – лекции и упражнения – степен магистър
 • Бизнес интелиджънс – лекции и упражнения – степен магистър
 • Изкуствен интелект и експертни системи – упражнения – степен бакалавър
 • Информационни системи – упражнения – степен бакалавър
 
 

КАТЯ РАШЕВА-ЙОРДАНОВА

 

КАТЯ РАШЕВА-ЙОРДАНОВА

Доцент, Доктор 

Катедра:
"Информационни системи и технологии"
Кабинет: 308 - УниБИТ 2
www:
Приемно време:
Понеделник   1000-1400 (к-т 108-1)

Oбразование и научни степени

 • 2000-2003 г. - ОКС "Специалист", Колеж по библиотекознание и информационни технологии, специалност „Информационни технологии”
 • 2003-2004 г. - ОКС "Бакалавър", ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. В. Търново, специалност „Информатика”. 
 • 2006 г. - ОКС "Магистър", Специализирано висше училище по библиотекознание и информационни технологии, специалност „Информационни технологии”.
 • 2007 г. - ОКС "Магистър",  Специализирано висше училище по библиотекознание и информационни технологи, специалност „Бизнес и административни комуникации”.
 • 2014 г. - ОНС „Доктор“ по Теория на научната информация, професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки.

Преподавателска дейност

 
ОКС "Бакалавър":
 • Контент мениджмънт системи
 • Уеб дизайн
 • Процеси и системи за информиране
 • Системи за управление на документи
 • Софтуерни офис приложения
ОКС "Магистър"
 • Уеб дизайн
 • Геоинформационни системи
 • Дигитален маркетинг
 • SEO
 • Онлайн кампании
 
 
 

ИВА КОСТАДИНОВА

 
 
ИВА КОСТАДИНОВА

Главен асистент 

Катедра:
"Информационни системи и технологии"
Кабинет: 308 - УниБИТ 2
email: i.kostadinova@unibit.bg
www:
Приемно време: 
Сряда 1300-1700

Oбразование и научни степени

Магистър: Специализирано висше училище по библиотекознание и Информационни технологии (СВУБИТ) – София  
 1. Специалност – Бизнес и административни комуникации
 2. Специалност – Информационна сигурност
Бакалавър: Колеж по Библиотекознание и Информационни технологии(КБИТ) – София, специалност – Информационни технологии  
Специалист: Колеж по Библиотекознание и Информационни технологии(КБИТ) – София, специалност – Информационни технологии
 

Преподавателска дейност

Основи на програмирането
Обектно-ориентирано програмиране
Моделиране на процеси и системи
 
 
   

ПАНАЙОТ ГИНДЕВ

  

ПАНАЙОТ ГИНДЕВ

Асистент

Катедра:
"Информационни системи и технологии"
Кабинет: 
email: 
www: 
Приемно време: 


Oбразование и научни степени

Научни интереси

Преподавателска дейност

Публикации


ДЕНИСЛАВ КЪНЕВ

  

ДЕНИСЛАВ КЪНЕВ

Асистент

Катедра:
"Информационни системи и технологии"
Кабинет: 
email: 
www: 
Приемно време: 

Oбразование и научни степени

Научни интереси

Преподавателска дейност

Публикации

 
 
 
КАТЕДРА "КОМПЮТЪРНИ НАУКИ"

СТЕФКА ТОЛЕВА-СТОИМЕНОВА- ръководител катедра

СТЕФКА ТОЛЕВА-СТОИМЕНОВА

Доцент, Доктор 

Катедра:
"Компютърни науки"
Кабинет: 206 - УниБИТ 2
тел.:
www: 
Приемно време:
Вторник: 11.00 - 13.00 ч.
Петък: 13.30 - 15.30 ч.


Oбразование и научни степени

 

Преподавателска дейност

 
 
 

ГАЛИНА ПАНАЙОТОВАГАЛИНА ПАНАЙОТОВА
Професор, Доктор 

Катедра:
"Компютърни науки"
Кабинет: 304 - УниБИТ 2
www:
Приемно време:
Вторник: 11.00 - 13.00 ч.
Сряда: 10.00 - 12.00 ч.
 

Oбразование и научни степени

 Доктор по математика

Преподавателска дейност

 •  Линейна алгебра и аналитична геометрия;
 • Теория на вероятностите и математическа статистика;
 • Математическо моделиране.
 

РУМЕН ВАСИЛЕВ НИКОЛОВ

 

РУМЕН ВАСИЛЕВ НИКОЛОВ

Професор, Доктор 

Катедра:
"Компютърни науки"
Кабинет: 304 - УниБИТ 2
www: 
Приемно време:
Сряда: 13.30 - 17.30 ч.
 

Oбразование и научни степени

Преподавателска дейност

 
 
 
 
 

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ 
ГЕОРГИ Г. ДИМИТРОВ

Професор, Доктор 

Катедра:
"Компютърни науки"
Кабинет: 304 - УниБИТ 2
www: 
Приемно време:
Петък: 11.00 - 15.00 ч.
 

Oбразование и научни степени

 •  Доктор по право, Католически университет Льовен, Белгия (2008 г.)
 • Магистър по право, СУ „Св. Климент Охридски”, Юридически факултет (1994 г.)

Преподавателска дейност

 • Социално-правни аспекти на информационните технологии;
 • Електронно правосъдие;
 • Електронна търговия;
 • Основи на европейското право;
 • Основи на правото;
 • Електронни разплащания и електронно банкиране;
 • Електронно управление
 
 
 
 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ

 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ

Професор, Доктор на математическите науки

Катедра:
"Компютърни науки"
Кабинет: 206 - УниБИТ 2
www: 
Приемно време: Вторник: 13.00 - 17.00 ч.

Oбразование и научни степени

Научни интереси

Преподавателска дейност

Публикации

 
 

ЕВГЕНИЯ ПЕТРОВА КОВАЧЕВА

 
ЕВГЕНИЯ ПЕТРОВА КОВАЧЕВА

Доцент, Доктор 

Катедра:
"Компютърни науки"
Кабинет: Институт по лидерство - УниБИТ 2
Приемно време:
Понеделник: 10.00 - 12.00 ч.
Четвъртък: 10.00 - 12.00 ч.

Oбразование и научни степени

 2012 - Доктор по автоматизирани системи за обработка на информация и управление, направление 4.6: Информатика и компютърни науки, УниБИТ
 2003 - Магистър по приложение на телематиката в образованието,  Университета на Твенте, Енсхеде, Холандия
1992 - Магистрър по математика, Софийски университет “Св. Климент Охридски”, София

Преподавателска дейност

 ОКС Бакалавър
 •  Информационен мениджмънт
 •  Презентации
 •  Дигитални библиотеки
 •  Проектиране на потребителски интерфейс
 •  Уеб дизайн
 
ОКС Магистър
 •  Иновационен мениджмънт
 •  Дизайн мислене
 • Електронно обучение
 
 

АЛЕКСАНДЪР ШИКАЛАНОВ

 
АЛЕКСАНДЪР ШИКАЛАНОВ

Доцент, Доктор

Катедра:
"Компютърни науки"
Кабинет: 304 - УниБИТ 2
email: 
www: 
Приемно време:
Вторник: 13.00 - 17.00 ч.

Профили в базите данни


НАЦИД

Oбразование и научни степени

Научни интереси

Преподавателска дейност

Публикации

 
 
 

ВЕЛИЯН ДИМИТРОВ

 
ВЕЛИЯН ДИМИТРОВ

Доцент, Доктор

Катедра:
"Компютърни науки"
Кабинет: 206 - УниБИТ 2
email:
www: 
Приемно време:
Вторник: 14.00 - 18.00 ч.


Oбразование и научни степени

Доктор

Преподавателска дейност

 • Тестване на софтуер
 • Управление на качеството и тестване на софтуер
 • Софтуерна сигурност
 • Проектиране на информационни системи
 • Дизайн и анализ на алгоритми
 • SAS


 

БОЯН ЖЕКОВ

 
БОЯН ЖЕКОВ

Доцент, Доктор 
Зам.декан на ФИН


Катедра:
"Компютърни науки"
Кабинет: 304 - УниБИТ 2
email: b.jekov@unibit.bg
www: 
Приемно време:
Сряда: 13.00 - 14.00 ч. 
онлайн:  meet.google.com/dpq-frop-ebp

Oбразование и научни степени

 

Преподавателска дейност

 
 
 

ДАНИЕЛА ПАВЛОВА

 
ДАНИЕЛА ПАВЛОВА

Главен асистент, Доктор 

Катедра:
"Компютърни науки"
Кабинет: 100 - УниБИТ 1
www: 
Приемно време:
Сряда: 10.30 - 12.30 ч.
Сряда: 13.30 - 15.30 ч.


Oбразование и научни степени

 • 2012-2014 ОНС "Доктор", Докторска програма „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление”
 • 2010-2011 ОКС „Магистър“, сп. "Електронен бизнес и електронно управление"
 • 2006-2010 ОКС "Бакалавър", сп. "Информационни технологии"
 

Преподавателска дейност

 • Основи на електронното правителство
 • Информационни системи в публичната администрация
 • Публична администрация: Е-правителство, Е-управление
 • Социално-правни аспекти на информационните технологии
 • Бази от данни
 • SQL
 

СВЕТЛАНА СЯРОВА

 
 
СВЕТЛАНА СЯРОВА

Асистент, Доктор

Катедра:
"Компютърни науки"
Кабинет: 206 - УниБИТ 2
email: 
www: 
Приемно време: 
Сряда: 09.00 - 11.00 ч.
Четвъртък: 13.00 - 15.00 ч.


Профили в базите данни


НАЦИД

Oбразование и научни степени

Научни интереси

Преподавателска дейност

Публикации

 


АЛЕКСАНДЪР КИРКОВ

  
АЛЕКСАНДЪР КИРКОВ

Асистент, доктор

Катедра:
"Компютърни науки"
Кабинет: 206 - УниБИТ 2
email: 
www: 
Приемно време: 
Сряда: 09.00 - 11.00 ч.
Четвъртък: 13.00 - 15.00 ч.

Профили в базите данни


НАЦИД

Oбразование и научни степени

Научни интереси

Преподавателска дейност

Публикации

 
 

ЛЮБОМИР ГОЦЕВ

  

ЛЮБОМИР ГОЦЕВ

Асистент

Катедра:
"Компютърни науки"
Кабинет: 206 - УниБИТ 2
email: 
www: 
Приемно време: 
Сряда: 09.00 - 11.00 ч.
Четвъртък: 13.00 - 15.00 ч.


Oбразование и научни степени

Научни интереси

Преподавателска дейност

Публикации


ТЕОДОР БОЯДЖИЕВ

  

ТЕОДОР БОЯДЖИЕВ

Асистент

Катедра:
"Компютърни науки"
Кабинет: 206 - УниБИТ 2
email: 
www: 
Приемно време: 


Oбразование и научни степени

Научни интереси

Преподавателска дейност

Публикации


ГЕНАДИЙ ГОСПОДИНОВ

  

ГЕНАДИЙ ГОСПОДИНОВ

Асистент

Катедра:
"Компютърни науки"
Кабинет: 206 - УниБИТ 2
email: 
www: 
Приемно време: 


Oбразование и научни степени

Научни интереси

Преподавателска дейност

Публикации


МАРИЕЛА КАНТАРДЖИЕВА

  

МАРИЕЛА КАНТАРДЖИЕВА

Гост-преподавател

Катедра:
"Компютърни науки"
Кабинет: 206 - УниБИТ 2
email: 
www: 
Приемно време: 


Oбразование и научни степени

Научни интереси

Преподавателска дейност

Публикации 

КАТЕДРА "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ"

ПЛАМЕН БОГДАНОВ - ръководител катедра


ПЛАМЕН БОГДАНОВ
Доцент, Доктор
Катедра: "Национална сигурност"
Кабинет: 
тел.:
email: 
www: 
Приемно време:

Образование и научни степени

Преподавателска дейност

 

ЕВГЕНИ МАНЕВ


ЕВГЕНИ МАНЕВ
 
Катедра: "Национална сигурност"
Кабинет: 306 - УниБИТ 2
тел.:
email: 
www: 
Приемно време:
 

Образование и научни степени

Преподавателска дейност

 
 
 

ИРЕНА ПЕТЕВА

 
ИРЕНА ПЕТЕВА
 
Професор, Доктор на науките
Катедра: "Национална сигурност"
Кабинет: 115 - УниБИТ 1
тел.:
email: 
www: 
Приемно време:
 

Образование и научни степени

Преподавателска дейност

 

СТОЯН  ДЕНЧЕВ 

 

СТОЯН  ДЕНЧЕВ

Професор, Доктор на икономическите науки
Катедра: "Компютърни науки"
Кабинет: 
www: 

Образование и научни степени

 

Преподавателска дейност

 
 
 
  

ВЕСЕЛИН ЦЕЛКОВ 


ВЕСЕЛИН ЦЕЛКОВ
 
Професор, Доктор на техническите науки
Катедра: "Национална сигурност"
Кабинет: 300 - УниБИТ 2
тел.:
www: 
Приемно време:
 

Образование и научни степени

Веселин Ценов Целков е завършил Факултета по математика и механика на Софийски университет „Св. Климент Охридски”, магистър със специализация по „Математическа логика”. В. Целков е защитил докторантура на тема „Управление на информацията в мрежи от ЕИМ” (специалност „Системно програмиране”). През 1996 г. Веселин Целков е избран за старши научен сътрудник II степен с научна специалност „Информатика” (Информационна сигурност). През ноември 2008 г. защитава дисертация за научна степен „доктор на техническите науки” (Информатика, Информационна сигурност). През август 2010 г. му е присъдено научно звание „професор” (Автоматизирани системи за обработка на информацията и управление). Създател, ръководител и сертифициран инструктор е на първата в София регионална Cisco академия във ВА „Г. С. Раковски” (2001 г). Специализирал е „Управление на критичната информационна инфраструктура” в George Marshal European Centre for Security Studies и Комуникационни и информационни технологии (Cisco Academy) в Технически университет, Букурещ, Румъния.

Преподавателска дейност

 • Бизнес и административна сигурност
 • Сигурност на информацията
 • Критерии за оценка на сигурността на комуникационно-информационните системи
 • Анализ на риска за сигурността на комуникационно-информационните системи
 • Средства за тестване и анализ на сигурността на комуникационно-информационните системи
 • Оценка на сигурността на комуникационно-информационните системи
 
 

АТАНАС НАЧЕВ 

 
АТАНАС НАЧЕВ
 
Професор, Доктор на техническите науки
Катедра: "Национална сигурност"
Кабинет: 100 - УниБИТ 1
тел.:
email: 
www: 
Приемно време:

Образование и научни степени

Преподавателска дейност

 
 

ЦВЕТАН СЕМЕРДЖИЕВ

 
ЦВЕТАН СЕМЕРДЖИЕВ
 
Професор, Доктор на техническите науки
Катедра: "Национална сигурност"
Кабинет: 217 - УниБИТ 1
тел.:
email: 
www: 
Приемно време:

Образование и научни степени

Преподавателска дейност

 
 

ГОШО ПЕТКОВ

 
ГОШО ПЕТКОВ
 
Професор, Доктор на икономическите науки
Катедра: "Национална сигурност"
Кабинет: 217 - УниБИТ 1
тел.:
www: 
Приемно време:

Образователни и Образование и научни степени

 • Висше
 • Доктор на икономическите науки

Преподавателска дейност

 • Психология на скритото присъствие
 • Методология и методика на научните изследвания
 • Психология на управлението
 


 

СТЕФАН СИМЕОНОВ

 
СТЕФАН СИМЕОНОВ
 
Професор, Доктор на икономическите науки
Катедра: "Национална сигурност"
Кабинет: 300 - УниБИТ 2
тел.:
email:s.simeonov@unibit.bg, st_sim@abv.bg 
www: 
Приемно време:

Образование и научни степени

 • Висше, история
 • Доктор по история
 • Доцент по история на България
 • Доктор на икономическите науки (организация и управление извън сферата на материалното производство)
 • Професор по национална сигурност

Преподавателска дейност

 • Теория и история на обществената сигурност
 • История на полицията
 • История на службите за сигурност
 • История на институциите
 • ИИ за обществен ред и сигурност
 • Вътрешна сигурност
 • Организация и култура на полицейската дейност
 • Съвременни методи за работа на полицията с населението
 • Управление при кризи
 
 

СТЕФАН МИЧЕВ

 
СТЕФАН МИЧЕВ
 
Професор, Доктор
Катедра: "Национална сигурност"
Кабинет: 306 - УниБИТ 2
тел.:
email: s.michev@unibit.bg
www: 
Приемно време:
 

Образование и научни степени

 • Висше – философия
 • Научна степен – „доктор“

Преподавателска дейност

 • Философия на сигурността;
 • Етнорелигиозни аспекти на сигурността;
 • Етика и сигурност;
 • Медии и национална сигурност.
 

МАЙЯНА МИТЕВСКА-ЕНЧЕВА 


МАЙЯНА МИТЕВСКА-ЕНЧЕВА
Професор, Доктор на науките
 
Катедра: "Национална сигурност"
Кабинет: 218, УниБИТ 1
тел.:+359 886 488 128
www: 
Приемно време:
 

Образование и научни степени

 • Доктор на психологическите науки
 • Магистър по Трудова и организационна психология
 • Бакалавър по Психология
 • Магистър по Руска филология 

Преподавателска дейност

 • Трудова и организационна психология
 • Социална психология
 • Бизнес психология
 • Психология на рекламата
 
 

КОНСТАНТИН КАЗАКОВ

 
КОНСТАНТИН КАЗАКОВ
 
Доцент, Доктор
Катедра: "Национална сигурност"
Кабинет: 217 - УниБИТ 1
тел.:
email: kkazak@mail.bg 
www: 
Приемно време:

Образование и научни степени

 • Образователна и научна степен: доктор „Организация и управление извън сферата на материалното производство“.
 • Образователна степен: магистър – инженер.
 • Завършени различни специализирани професионални курсове в областта на защита на националната сигурност.

Преподавателска дейност

 • Система за национална сигурност;
 • Мениджмънт на информационни услуги;
 • Управление на видовете дейности на спец. служби;
 • Анализ и оценка на риска;
 • Защита на класифицираната информация.
 

ГЕОРГИ ПЕТРИШКИ 


ГЕОРГИ ПЕТРИШКИ
 
Доцент, Доктор
Катедра: "Национална сигурност"
Кабинет: 300 - УниБИТ 2
тел.:
www: 
Приемно време:
 

Образование и научни степени

 • ВСШ”Г.Димитров” – МВР – 1977 годишна Специалнозт „Защита националната сигурност”
 • ВСШ”Г.Димитров” – МВР – 1985 година - КФН
 • Академия на МВР – 1995 година – Право
 • Академия на МВР – 2002 година –Доцент по организация и управление /защита на въоръжените сили/.

Преподавателска дейност

 
Балакавър:
 • Държавни административни институции
 • Институционални основи за защита на информацията
 • Политики и институции за сигурност в европейското пространство
 • Защита на класифицираната информация
 • Национална система за защита на класифицираната информация
 • Управление на конфликти
 • Медии и национална сигурност
Магистри:
 • Управление на сигурността
 • Защита на класифицираната информация
 • Национална система за защита на класифицираната информация
 • Анализ на текст и реч
 • Анализ и управление на риска
 • Оценка на информацията
 • Управление на информационния конфликт
 • Mедии и национална сигурност
 
 
 

НИКОЛАЙ МИТЕВ

 
НИКОЛАЙ МИТЕВ 
Доцент, Доктор
Катедра: "Национална сигурност"
Кабинет: 306 - УниБИТ 2
тел.:+359 887 394 403 
email: n.mitev@unibit.bg
www: 
Приемно време:

Образование и научни степени

 • Висше техническо, магистър.
 • Доктор в направление "Организация и управление извън сферата на материалното производство"

Преподавателска дейност

 • Концепция и политика за информационна сигурност
 • Норми и стандарти за информационна сигурност
 • Кибер сигурност
 

ЙОРДАН ДЕЛИВЕРСКИ 

 
ЙОРДАН ДЕЛИВЕРСКИ
 
Доцент, Доктор
Катедра: "Национална сигурност"
Кабинет: 218 - УниБИТ 1
тел.:
www: 
Приемно време:

Образование и научни степени

 • 2004, УНСС – Бакалавър по специалност „Застраховане и социално дело“
 • 2005, УНСС – Магистър по специалност „Застраховане и социално дело“
 • 2012, УниБИТ – Магистър по специалност „Стратегическо ръководство, духовност, лидерство“
 • 2012, УниБИТ – Доктор по „Организация и управление извън сферата на материалното производство“

Преподавателска дейност

 • Корупция и превенция на корупцията
 • Корупция в макроуправлението
 
 

МАРИЯ КЪНЕВА

 
МАРИЯ КЪНЕВА
 
Професор, Доктор на науките
Катедра: "Национална сигурност"
Кабинет: 
тел.:
email: 
www: 
Приемно време:

Образование и научни степени

Преподавателска дейност

 

АСЕН ЗАХАРИЕВ


АСЕН ЗАХАРИЕВ
 
Доцент, Доктор
Катедра: "Национална сигурност"
Кабинет: 
тел.:
email: 
www: 
Приемно време:

Образование и научни степени

Преподавателска дейност

 

 

ВЛАДИСЛАВ ЛАЗАРОВВЛАДИСЛАВ ЛАЗАРОВ
 
Доцент, Доктор на науките
Катедра: "Национална сигурност"
Кабинет: 
тел.:
email: 
www: 
Приемно време:

Образование и научни степени

Преподавателска дейност

 
 

МАРТИН ЗАХАРИЕВМАРТИН ЗАХАРИЕВ
Доцент, Доктор
Катедра: "Национална сигурност"
Кабинет: 
тел.:
email: 
www: 
Приемно време:

Образование и научни степени

Преподавателска дейност

 

СИЛВИЯ КАЛЧЕВА

 
СИЛВИЯ КАЛЧЕВА
 
Главен асистент, Доктор
Катедра: "Национална сигурност"
Кабинет: 306 - УниБИТ 2
тел.:
email: 
www: 
Приемно време:

Образование и научни степени

Преподавателска дейност

 
 

ГЕРГИНА ЖАБЛЯНОВА 

 
ГЕРГИНА ЖАБЛЯНОВА
 
Главен асистент, Доктор
Катедра: "Национална сигурност"
Кабинет: 116 - УниБИТ 1
тел.: +359878 220 649
www: 
Приемно време:

Образование и научни степени

 • Доктор в направление Информатика и компютърни науки
 • Магистърска степен по Икономика на отбраната и сигурността, специализация - Корпоративна сигурност, УНСС, София
 • Магистърска степен по Информационна сигурност и управление на знанията, УниБИТ, София
 • Бакалавърска степен по Информационни технологии, УниБИТ, София

Преподавателска дейност

 • Криптографска сигурност на приложенията
 • Приложна криптография
 
 

МИРИЯНА ПАВЛОВА 

 
МИРЯНА ПАВЛОВА
 
Главен асистент, Доктор
Катедра: "Национална сигурност"
Кабинет: 218 - УниБИТ 1
тел.:
www: 
Приемно време:

Образование и научни степени

 • ОНС Доктор, Университет по библиотекознание и информационни технологии
 • ОКС Магистър, специалност „Международни отношения“, Университет за национално и световно стопанство

Преподавателска дейност

 • Концепции и политики за информационна сигурност
 
 

ДЕСИСЛАВА СТОЕВАДЕСИСЛАВА СТОЕВА
 
Главен асистент, доктор
Катедра: "Национална сигурност"
Кабинет: 
тел.:
email: 
www: 
Приемно време:

Образование и научни степени

Преподавателска дейност

 
 

ПЛАМЕН ТЕОДОСИЕВПЛАМЕН ТЕОДОСИЕВ
 
Главен асистент, доктор
Катедра: "Национална сигурност"
Кабинет: 
тел.:
email: 
www: 
Приемно време:

Образователни и Образование и научни степени

Преподавателска дейност

 
 

ЦВЕТЕЛИНА ВАРАДИНОВА


ЦВЕТЕЛИНА ВАРАДИНОВА
 
Асистент, Доктор
Катедра: "Национална сигурност"
Кабинет: 214 - УниБИТ 1
тел.:
email: 
www: 
Приемно време:

Образование и научни степени

Преподавателска дейност

 
 
 

КРИСТИНА БОСАКОВА

k.bosakova.png

КРИСТИНА БОСАКОВА
 
Асистент, Доктор
Катедра: "Национална сигурност"
Кабинет: 105 - УниБИТ 1
тел.:
email: 
www: 
Приемно време:

Образование и научни степени

Преподавателска дейност

 
 

СТЕЛИАНА ЙОРДАНОВА


СТЕЛИАНА ЙОРДАНОВА
 
Асистент, Доктор
Катедра: "Национална сигурност"
Кабинет: 215 - УниБИТ 1
тел.:
email: 
www: 
Приемно време:

Образование и научни степени

Преподавателска дейност

 
 

ВОЛОДЯ ЦВЕТАНОВ


ВОЛОДЯ ЦВЕТАНОВ
 

Катедра: "Национална сигурност"
Кабинет: 
тел.:
email: 
www: 
Приемно време:

Образование и научни степени

Преподавателска дейност

 
 

РАЛИЦА ЙОТОВА

ralicayotova-s1.jpg

РАЛИЦА ЙОТОВА
 
Главен асистент, доктор
Катедра: "Национална сигурност"
Кабинет: 
тел.:
email: 
www: 
Приемно време:

Образование и научни степени

Преподавателска дейност