КОЛЕКТИВ НА ФИН
ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ ВЪВ ФАКУЛТЕТ "ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ"

ДЕКАН

ПРОФ. Д-Р ИВАН ИВАНОВ
Image


ПРИЕМНО ВРЕМЕ: 

Сряда  1030–1430
каб. 302-УниБИТ 2

ЗАМ. ДЕКАН ПО УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ

ПРОФ. Д-Р ГЕОРГИ ДИМИТРОВ
Image


ПРИЕМНО ВРЕМЕ:
 

Четвъртък   1300-1700
каб. 305- УниБИТ 2

ЗАМ. ДЕКАН ПО НИМД

ДОЦ. Д-Р БОЯН ЖЕКОВ
Image


ПРИЕМНО ВРЕМЕ:
 

Сряда   1200-1500
каб. 304 - УниБИТ 2

АКАДЕМИЧЕН СЪСТАВ НА ФАКУЛТЕТ "ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ"
КАТЕДРА "ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ"

ИВАН ГАРВАНОВ  – ръководител катедра

  


ИВАН ГАРВАНОВ

Професор, Доктор на науките
Катедра: "Информационни системи и технологии"
Кабинет: 108 - УниБИТ 1
тел.: +359 879 148 389
www: 
Приемно време:
Понеделник: 14.00 - 16.00 ч.
Четвъртък: 10.00 - 12.00 ч.

Oбразование и научни степени

2013 г.

 

Дисертационен труд за придобиване на научна степен „Доктор на науките“ на тема: „Автоматизирани системи за откриване на подвижни цели и праволинейни траектории“ по Автоматизирани системи за обработка на информация и управление, професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки.

 

2004 г.

Дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „ДОКТОР“ пред СНС при ВАК на тема: “Методи и алгоритми за поддържане на постоянна честота на лъжлива тревога в условията на хаотично импулсни смущения”, специалност “Информатика”, шифър 01.01.12.

 

1998 г.

Технически университет – гр. София

Специалност “Транспортна техника и технологии”, специализация “Експлоатация на електронноприборната авиационна техника”.

 

1997 г.

Технически университет – гр. София

Специалност “Автоматика и системотехника”, специализация “Системи и управление”.

 

1996 г.

Свободен факултет на Технически университет – гр. София

Специалност “Банки и финансов бизнес”

 

1992 г.

Техникум по механотехника – гр. Пазарджик

Специалност “Електронна техника”

 

Преподавателска дейност

Мобилни комуникации

Моделиране и симулиране в графична среда

Мобилни технологии

Моделиране на процеси и системи

Програмиране на МАТЛАБ 

Компютърни архитектури 

 

 

 

 

 

ИВАНКА ПАВЛОВА

 


ИВАНКА ПАВЛОВА
 
Професор, Доктор 
Катедра: "Информационни системи и технологии"
Кабинет: 107 - УниБИТ 1
www: 
Приемно време: 
Вторник  0930-1130
Сряда 0930-1130

Oбразование и научни степени

 

Преподавателска дейност

 

 

ИВАН ИВАНОВ

 

ИВАН ИВАНОВ

Професор, Доктор 
Катедра: "Информационни системи и технологии"
Кабинет: 302 - УниБИТ 2
www: 
Приемно време: Сряда  1030–1430

Oбразование и научни степени

1974 г. – 1979 г.

Киевско Висше Инженерно Радиотехническо Училище – КВИРТУ – Киев, Украйна

Инженер по радиоелектроника и изчислителна техника.

Магистър 

1984 г. – 1986 г.

Военна Академия “Г.С.Раковски” – София

Академично образование, Магистър 

1992 г.

Военна Академия “Г.С.Раковски” – София

Доктор 

1997 г.

Военна Академия “Г.С.Раковски” – София

Доцент 

2011 г.

Университет по библиотекознание и информационни технологии – София

Професор

 

Преподавателска дейност

Основи на програмирането

Операционни системи

Визуални среди за програмиране

Структури от данни и алгоритми

Обектно-ориентирано програмиране

Информационен дизайн

Информационни системи в бизнеса

Софтуерни архитектури

 

 

 

  

ВЛАДИМИР ЙОЦОВ

 

 

ВЛАДИМИР ЙОЦОВ

Професор, Доктор на икономическите науки
Катедра: "Информационни системи и технологии"
Кабинет: 307 - УниБИТ 2
www: 
Приемно време:
Сряда 1300-1500
Четвъртък   1030-1230

 

Oбразование и научни степени

 • Университет КПИ, 1985
 • ВАК, д-р, 1993 
 • ВАК, доцент, 2001 
 • ВАК, д.ик.н., 2010
 • Унибит, професор, 2011

Преподавателска дейност

 • Изкуствен интелект и експертни системи 
 • Теоретични основи на информатиката 
 • Организация и управление на знания 
 • Интелигентни системи за информационна сигурност 
 • Многоагентни системи 
 • Информационна сигурност 
 • Интелигентни платформи (Data Science)
 • SAS

 

 

 

ГЕОРГИ ПЕТРОВ ДИМИТРОВ


  ГЕОРГИ ПЕТРОВ ДИМИТРОВ

Професор, Доктор 
Катедра: "Информационни системи и технологии"
Кабинет: 305 - УниБИТ 2
www: 
Приемно време: Четвъртък: 13.00 - 17.00 ч.

 

Oбразование и научни степени

 

Преподавателска дейност

 

 

ВАСИЛ ТОТЕВ
ВАСИЛ ТОТЕВ

Доцент, Доктор 
Катедра: "Информационни системи и технологии"
Кабинет: 305 - УниБИТ 2
www: 
Приемно време: 
Четвъртък   1300-1700

Oбразование и научни степени

 

Преподавателска дейност

 

 

 

ДАНИЕЛА БОРИСОВА

 


ДАНИЕЛА БОРИСОВА

Професор, Доктор на науките 
Катедра: "Информационни системи и технологии"
Кабинет: 308 - УниБИТ 2
Приемно време: Четвъртък  1100-1500

 

Oбразование и научни степени

 • ИИКТ-БАН, 2015 – доктор на науките в пофесионално направление 4.6 ”Информатика и компютърни науки”
 • ИИТ-БАН, 2009 – доцент, спец. 02.21.10 "Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката"
 • ИИТ-БАН, 2006 – доктор, спец. 02.21.10 "Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката"
 • СУ "Св. Кл. Охридски", Физически Факултет, 1994: 1) инженер-физик със специализация: "Квантова eлектроника и лазерна техника" 2) Учител по физика.

Преподавателска дейност

 • Компютърни архитектури
 • Основи на уеб програмирането

 


ИВАН ТРЕНЧЕВ


ИВАН ТРЕНЧЕВ

Доцент, Доктор на науките
Катедра: "Информационни системи и технологии"
Кабинет: 308 - УниБИТ 2
email: i.trenchev@unibit.bg
www: 
Приемно време:Oбразование и научни степени

 

Преподавателска дейност

 

 

 

 

НИКОЛАЙ ЯНЕВНИКОЛАЙ ЯНЕВ

Доцент, Доктор 
Катедра: "Информационни системи и технологии"
Кабинет: 308 - УниБИТ 2
email: 
www: 
Приемно време:
Понеделник:  0900-1100 (к-т 2-2)
Сряда: 1100-1300 (к-т 219-1)


Oбразование и научни степени

 

Преподавателска дейност

 

 

 

МАРИАНА ДРАГАНОВАМАРИАНА ДРАГАНОВА

Доцент, Доктор 
Катедра: "Информационни системи и технологии"
Кабинет: 308 - УниБИТ 2
email: 
www: 
Приемно време: 
Понеделник  1500-1700
Вторник  0900-1100

Oбразование и научни степени

 

Преподавателска дейност

 

 


БОРИС ШИШКОВ


БОРИС ШИШКОВ

Доцент, Доктор
Катедра: "Информационни системи и технологии"
Кабинет: 305 - УниБИТ 2
email: 
www: 
Приемно време: 

Oбразование и научни степени

 

Преподавателска дейност

 

 

 

ИГЛИКА ГЕТОВА

 


ИГЛИКА ГЕТОВА

Главен асистент, Доктор 
Катедра: "Информационни системи и технологии"
Кабинет: 308 - УниБИТ 2
www:
Приемно време: 
Петък  1100-1500

 

Oбразование и научни степени

 Висше: „Технически университет” - София 2000, инженер магистър по специалността „Електроника”, Специализация „Електронни системи за контрол и управление”

Научна степен

ВАК, доктор, 2010

 

Преподавателска дейност

 • Приложен софтуер
 • Разработка и управление на софтуерни проекти

 

 

ПЕПА ПЕТРОВА

 


ПЕПА ПЕТРОВА

Главен асистент, Доктор 
Катедра: "Информационни системи и технологии"
Кабинет: 308 - УниБИТ 2
www:
Приемно време: 
Вторник  1100-1300
Петък 1200-1400  

 

Oбразование и научни степени

 

Преподавателска дейност

 • Логическо програмиране – лекции и упражнения – степен бакалавър
 • Електронна книготърговия – лекции и упражнения – степен бакалавър
 • ERP системи – лекции и упражнения – степен магистър
 • Бизнес интелиджънс – лекции и упражнения – степен магистър
 • Изкуствен интелект и експертни системи – упражнения – степен бакалавър
 • Информационни системи – упражнения – степен бакалавър

 

 

КАТЯ РАШЕВА-ЙОРДАНОВА

 


КАТЯ РАШЕВА-ЙОРДАНОВА

Главен асистент, Доктор 
Катедра: "Информационни системи и технологии"
Кабинет: 308 - УниБИТ 2
www:
Приемно време:
Понеделник   1000-1400 (к-т 108-1)

Oбразование и научни степени

 • 2000-2003 г. - ОКС "Специалист", Колеж по библиотекознание и информационни технологии, специалност „Информационни технологии”
 • 2003-2004 г. - ОКС "Бакалавър", ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. В. Търново, специалност „Информатика”. 
 • 2006 г. - ОКС "Магистър", Специализирано висше училище по библиотекознание и информационни технологии, специалност „Информационни технологии”.
 • 2007 г. - ОКС "Магистър",  Специализирано висше училище по библиотекознание и информационни технологи, специалност „Бизнес и административни комуникации”.
 • 2014 г. - ОНС „Доктор“ по Теория на научната информация, професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки.

Преподавателска дейност

 

ОКС "Бакалавър":

 • Контент мениджмънт системи
 • Уеб дизайн
 • Процеси и системи за информиране
 • Системи за управление на документи
 • Софтуерни офис приложения

ОКС "Магистър"

 • Уеб дизайн
 • Геоинформационни системи
 • Дигитален маркетинг
 • SEO
 • Онлайн кампании

 

 

 

ИВА КОСТАДИНОВА

 

 

ИВА КОСТАДИНОВА

Главен асистент 
Катедра: "Информационни системи и технологии"
Кабинет: 308 - УниБИТ 2
email: i.kostadinova@unibit.bg
www:
Приемно време: 
Сряда 1300-1700

Oбразование и научни степени

Магистър: Специализирано висше училище по библиотекознание и Информационни технологии (СВУБИТ) – София  

 1. Специалност – Бизнес и административни комуникации
 2. Специалност – Информационна сигурност

Бакалавър: Колеж по Библиотекознание и Информационни технологии(КБИТ) – София, специалност – Информационни технологии  

Специалист: Колеж по Библиотекознание и Информационни технологии(КБИТ) – София, специалност – Информационни технологии

 

Преподавателска дейност

Основи на програмирането

Обектно-ориентирано програмиране

Моделиране на процеси и системи

 

 

   

 

 

 
КАТЕДРА "КОМПЮТЪРНИ НАУКИ"


ГАЛИНА ПАНАЙОТОВА  – ръководител катедра

ГАЛИНА ПАНАЙОТОВА
Професор, Доктор 
Катедра: "Компютърни науки"
Кабинет: 304 - УниБИТ 2
www:
Приемно време:
Вторник: 11.00 - 13.00 ч.
Сряда: 10.00 - 12.00 ч.

 

Oбразование и научни степени

 Доктор по математика

Преподавателска дейност

 •  Линейна алгебра и аналитична геометрия;
 • Теория на вероятностите и математическа статистика;
 • Математическо моделиране.

 

РУМЕН ВАСИЛЕВ НИКОЛОВ

 

РУМЕН ВАСИЛЕВ НИКОЛОВ

Професор, Доктор 
Катедра: "Компютърни науки"
Кабинет: 304 - УниБИТ 2
www: 
Приемно време:
Сряда: 13.30 - 17.30 ч.

Oбразование и научни степени

Преподавателска дейност

 

 

АЛЕКСАНДЪР НИКОВ 

 

АЛЕКСАНДЪР НИКОВ

Професор, Доктор на техническите науки
Катедра: "Компютърни науки"
Кабинет: 304 - УниБИТ 2
www: http://www2.sta.uwi.edu/~anikov

Oбразование и научни степени


 • магистър инженер по Автоматика и телемеханика, ТУ София 
 • д-р инженер по Биомедицинска кибернетика, ТУ София
 • д.т.н. (Dr. habil.) по Инженерна ергономия и софтуерна ергономия, ТУ Брауншвайг, Германия

Преподавателска дейност

 •  Софтуерна ергономия

  

 

 

 

ЕЛЕНА ШОЙКОВА-СТОЯНОВА 

 

ЕЛЕНА ШОЙКОВА-СТОЯНОВА

Професор, Доктор на техническите науки
Катедра: "Компютърни науки"
Кабинет: 304 - УниБИТ 2
www: 
Приемно време:
Сряда: 12.00 - 14.00 ч.
Вторник: 12.00 - 14.00 ч.

Oбразование и научни степени

 

Преподавателска дейност

 

 

 

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ 

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ

Професор, Доктор 
Катедра: "Компютърни науки"
Кабинет: 304 - УниБИТ 2
www: 
Приемно време:
Петък: 11.00 - 15.00 ч.
 

Oбразование и научни степени

 •  Доктор по право, Католически университет Льовен, Белгия (2008 г.)
 • Магистър по право, СУ „Св. Климент Охридски”, Юридически факултет (1994 г.)

Преподавателска дейност

 • Социално-правни аспекти на информационните технологии; Електронно правосъдие;
 • Електронна търговия;
 • Основи на европейското право;
 • Основи на правото;
 • Електронни разплащания и електронно банкиране; Електронно управление

 

 

РАДОСЛАВ ПАВЛОВ

 

РАДОСЛАВ ПАВЛОВ

Професор, Доктор
Катедра: "Компютърни науки"
Кабинет: 206 - УниБИТ 2
www: 
Приемно време:
Вторник: 15.00 - 18.30 ч.

Oбразование и научни степени

Научни интереси

Преподавателска дейност

Публикации

 

 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ

 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ

Професор, Доктор на математическите науки
Катедра: "Компютърни науки"
Кабинет: 206 - УниБИТ 2
www: 
Приемно време: Вторник: 13.00 - 17.00 ч.

Oбразование и научни степени

Научни интереси

Преподавателска дейност

Публикации

 

 

ЕВГЕНИЯ ПЕТРОВА КОВАЧЕВА

 

ЕВГЕНИЯ ПЕТРОВА КОВАЧЕВА

Доцент, Доктор 
Катедра: "Компютърни науки"
Кабинет: Институт по лидерство - УниБИТ 2
Приемно време:
Понеделник: 10.00 - 12.00 ч.
Четвъртък: 10.00 - 12.00 ч.

Oбразование и научни степени

 2012 - Доктор по автоматизирани системи за обработка на информация и управление, направление 4.6: Информатика и компютърни науки, УниБИТ

 2003 - Магистър по приложение на телематиката в образованието,  Университета на Твенте, Енсхеде, Холандия

1992 - Магистрър по математика, Софийски университет “Св. Климент Охридски”, София

Преподавателска дейност

 ОКС Бакалавър

 •  Информационен мениджмънт
 •  Презентации
 •  Дигитални библиотеки
 •  Проектиране на потребителски интерфейс
 •  Уеб дизайн

 

ОКС Магистър

 •  Иновационен мениджмънт
 •  Дизайн мислене
 • Електронно обучение

 

 

АЛЕКСАНДЪР ШИКАЛАНОВ

 

АЛЕКСАНДЪР ШИКАЛАНОВ

Доцент, Доктор
Катедра: "Компютърни науки"
Кабинет: 304 - УниБИТ 2
email: 
www: 
Приемно време:
Вторник: 13.00 - 17.00 ч.

Oбразование и научни степени

Научни интереси

Преподавателска дейност

Публикации

 

 

 

ВЕЛИЯН ДИМИТРОВ

 

ВЕЛИЯН ДИМИТРОВ

Доцент, Доктор
Катедра: "Компютърни науки"
Кабинет: 206 - УниБИТ 2
email:
www: 
Приемно време:
Вторник: 14.00 - 18.00 ч.


Oбразование и научни степени

Доктор

Преподавателска дейност

 • Тестване на софтуер
 • Управление на качеството и тестване на софтуер
 • Софтуерна сигурност
 • Проектиране на информационни системи
 • Дизайн и анализ на алгоритми
 • SAS

 

БОЯН ЖЕКОВ

 

Доцент, Доктор 
Катедра: "Компютърни науки"
Кабинет: 304 - УниБИТ 2
email: b.jekov@unibit.bg
www: 
Приемно време:
Понеделник: 10.00 - 12.00 ч.
Сряда: 13.00 - 15.00 ч.


Oбразование и научни степени

 

Преподавателска дейност

 

 

СТЕФКА ТОЛЕВА-СТОИМЕНОВА

 

СТЕФКА ТОЛЕВА-СТОИМЕНОВА

Главен асистент, Доктор 
Катедра: "Компютърни науки"
Кабинет: 206 - УниБИТ 2
тел.:
www: 
Приемно време:
Вторник: 11.00 - 13.00 ч.
Петък: 13.30 - 15.30 ч.


Oбразование и научни степени

 

Преподавателска дейност

 

 

 

ДАНИЕЛА ПАВЛОВА

 

ДАНИЕЛА ПАВЛОВА

Главен асистент, Доктор 
Катедра: "Компютърни науки"
Кабинет: 100 - УниБИТ 1
www: 
Приемно време:
Сряда: 10.30 - 12.30 ч.
Сряда: 13.30 - 15.30 ч.


Oбразование и научни степени

 • 2012-2014 ОНС "Доктор", Докторска програма „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление”
 • 2010-2011 ОКС „Магистър“, сп. "Електронен бизнес и електронно управление"
 • 2006-2010 ОКС "Бакалавър", сп. "Информационни технологии"

 

Преподавателска дейност

 • Основи на електронното правителство
 • Информационни системи в публичната администрация
 • Публична администрация: Е-правителство, Е-управление
 • Социално-правни аспекти на информационните технологии
 • Бази от данни
 • SQL

 

СВЕТЛАНА СЯРОВА

 
 

СВЕТЛАНА СЯРОВА

Асистент
Катедра: "Компютърни науки"
Кабинет: 206 - УниБИТ 2
email: 
www: 
Приемно време: 
Сряда: 09.00 - 11.00 ч.
Четвъртък: 13.00 - 15.00 ч.


Oбразование и научни степени

Научни интереси

Преподавателска дейност

Публикации

 АЛЕКСАНДЪР КИРКОВ

  

АЛЕКСАНДЪР КИРКОВ

Асистент, доктор
Катедра: "Компютърни науки"
Кабинет: 206 - УниБИТ 2
email: 
www: 
Приемно време: 
Сряда: 09.00 - 11.00 ч.
Четвъртък: 13.00 - 15.00 ч.


Oбразование и научни степени

Научни интереси

Преподавателска дейност

Публикации

 

 

ЛЮБОМИР ГОЦЕВ

  


ЛЮБОМИР ГОЦЕВ

Асистент, доктор

Катедра: "Компютърни науки"
Кабинет: 206 - УниБИТ 2
email: 
www: 
Приемно време: 
Сряда: 09.00 - 11.00 ч.
Четвъртък: 13.00 - 15.00 ч.


Oбразование и научни степени

Научни интереси

Преподавателска дейност

Публикации

 

 

 

 
 
КАТЕДРА "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ"

ЕВГЕНИ МАНЕВ - ръководител катедра


ЕВГЕНИ МАНЕВ
 
Катедра: "Национална сигурност"
Кабинет: 306 - УниБИТ 2
тел.:
email: 
www: 
Приемно време:

 

Образователни и научни степени

Преподавателска дейност

 

 

 

ИРЕНА ПЕТЕВА

 

ИРЕНА ПЕТЕВА
 
Професор, Доктор на науките
Катедра: "Национална сигурност"
Кабинет: 115 - УниБИТ 1
тел.:
email: 
www: 
Приемно време:

 

Образователни и научни степени

Преподавателска дейност

 


СТОЯН  ДЕНЧЕВ 

 

СТОЯН  ДЕНЧЕВ

Професор, Доктор на икономическите науки
Катедра: "Компютърни науки"
Кабинет: 
www: 

Oбразование и научни степени

 

Преподавателска дейност

 

 

 

  

ВЕСЕЛИН ЦЕЛКОВ 


ВЕСЕЛИН ЦЕЛКОВ
 
Професор, Доктор на техническите науки
Катедра: "Национална сигурност"
Кабинет: 300 - УниБИТ 2
тел.:
www: 
Приемно време:
 

Образователни и научни степени

Веселин Ценов Целков е завършил Факултета по математика и механика на Софийски университет „Св. Климент Охридски”, магистър със специализация по „Математическа логика”. В. Целков е защитил докторантура на тема „Управление на информацията в мрежи от ЕИМ” (специалност „Системно програмиране”). През 1996 г. Веселин Целков е избран за старши научен сътрудник II степен с научна специалност „Информатика” (Информационна сигурност). През ноември 2008 г. защитава дисертация за научна степен „доктор на техническите науки” (Информатика, Информационна сигурност). През август 2010 г. му е присъдено научно звание „професор” (Автоматизирани системи за обработка на информацията и управление). Създател, ръководител и сертифициран инструктор е на първата в София регионална Cisco академия във ВА „Г. С. Раковски” (2001 г). Специализирал е „Управление на критичната информационна инфраструктура” в George Marshal European Centre for Security Studies и Комуникационни и информационни технологии (Cisco Academy) в Технически университет, Букурещ, Румъния.

Преподавателска дейност

 • Бизнес и административна сигурност
 • Сигурност на информацията
 • Критерии за оценка на сигурността на комуникационно-информационните системи
 • Анализ на риска за сигурността на комуникационно-информационните системи
 • Средства за тестване и анализ на сигурността на комуникационно-информационните системи
 • Оценка на сигурността на комуникационно-информационните системи

 

 

АТАНАС НАЧЕВ 

 

АТАНАС НАЧЕВ
 
Професор, Доктор на техническите науки
Катедра: "Национална сигурност"
Кабинет: 100 - УниБИТ 1
тел.:
email: 
www: 
Приемно време:

Образователни и научни степени

Преподавателска дейност

 

 

ЦВЕТАН СЕМЕРДЖИЕВ

 

ЦВЕТАН СЕМЕРДЖИЕВ
 
Професор, Доктор на техническите науки
Катедра: "Национална сигурност"
Кабинет: 217 - УниБИТ 1
тел.:
email: 
www: 
Приемно време:

Образователни и научни степени

Преподавателска дейност

 

 

ГОШО ПЕТКОВ

 

ГОШО ПЕТКОВ
 
Професор, Доктор на икономическите науки
Катедра: "Национална сигурност"
Кабинет: 217 - УниБИТ 1
тел.:
www: 
Приемно време:

Образователни и научни степени

 • Висше
 • Доктор на икономическите науки

Преподавателска дейност

 • Психология на скритото присъствие
 • Методология и методика на научните изследвания
 • Психология на управлението

  

СТЕФАН СИМЕОНОВ

 

СТЕФАН СИМЕОНОВ
 
Професор, Доктор на икономическите науки
Катедра: "Национална сигурност"
Кабинет: 300 - УниБИТ 2
тел.:
email:s.simeonov@unibit.bg, st_sim@abv.bg 
www: 
Приемно време:

Образователни и научни степени

 • Висше, история
 • Доктор по история
 • Доцент по история на България
 • Доктор на икономическите науки (организация и управление извън сферата на материалното производство)
 • Професор по национална сигурност

Преподавателска дейност

 • Теория и история на обществената сигурност
 • История на полицията
 • История на службите за сигурност
 • История на институциите
 • ИИ за обществен ред и сигурност
 • Вътрешна сигурност
 • Организация и култура на полицейската дейност
 • Съвременни методи за работа на полицията с населението
 • Управление при кризи

 

 

СТЕФАН МИЧЕВ

 

СТЕФАН МИЧЕВ
 
Професор, Доктор
Катедра: "Национална сигурност"
Кабинет: 306 - УниБИТ 2
тел.:
email: s.michev@unibit.bg
www: 
Приемно време:

 

Образователни и научни степени

 • Висше – философия
 • Научна степен – „доктор“

Преподавателска дейност

 • Философия на сигурността;
 • Етнорелигиозни аспекти на сигурността;
 • Етика и сигурност;
 • Медии и национална сигурност.

 

МАЙЯНА МИТЕВСКА-ЕНЧЕВА 


МАЙЯНА МИТЕВСКА-ЕНЧЕВА
Професор, Доктор на науките
 
Катедра: "Национална сигурност"
Кабинет: 218, УниБИТ 1
тел.:+359 886 488 128
www: 
Приемно време:

 

Образователни и научни степени

 • Доктор на психологическите науки
 • Магистър по Трудова и организационна психология
 • Бакалавър по Психология
 • Магистър по Руска филология 

Преподавателска дейност

 • Трудова и организационна психология
 • Социална психология
 • Бизнес психология
 • Психология на рекламата

 

 

КОНСТАНТИН КАЗАКОВ

 

КОНСТАНТИН КАЗАКОВ
 
Доцент, Доктор
Катедра: "Национална сигурност"
Кабинет: 217 - УниБИТ 1
тел.:
email: kkazak@mail.bg 
www: 
Приемно време:

Образователни и научни степени

 • Образователна и научна степен: доктор „Организация и управление извън сферата на материалното производство“.
 • Образователна степен: магистър – инженер.
 • Завършени различни специализирани професионални курсове в областта на защита на националната сигурност.

Преподавателска дейност

 • Система за национална сигурност;
 • Мениджмънт на информационни услуги;
 • Управление на видовете дейности на спец. служби;
 • Анализ и оценка на риска;
 • Защита на класифицираната информация.

 

ГЕОРГИ ПЕТРИШКИ 


ГЕОРГИ ПЕТРИШКИ
 
Доцент, Доктор
Катедра: "Национална сигурност"
Кабинет: 300 - УниБИТ 2
тел.:
www: 
Приемно време:

 

Образователни и научни степени

 • ВСШ”Г.Димитров” – МВР – 1977 годишна Специалнозт „Защита националната сигурност”
 • ВСШ”Г.Димитров” – МВР – 1985 година - КФН
 • Академия на МВР – 1995 година – Право
 • Академия на МВР – 2002 година –Доцент по организация и управление /защита на въоръжените сили/.

Преподавателска дейност

 

Балакавър:
 • Държавни административни институции
 • Институционални основи за защита на информацията
 • Политики и институции за сигурност в европейското пространство
 • Защита на класифицираната информация
 • Национална система за защита на класифицираната информация
 • Управление на конфликти
 • Медии и национална сигурност
Магистри:
 • Управление на сигурността
 • Защита на класифицираната информация
 • Национална система за защита на класифицираната информация
 • Анализ на текст и реч
 • Анализ и управление на риска
 • Оценка на информацията
 • Управление на информационния конфликт
 • Mедии и национална сигурност

 

 

 

НИКОЛАЙ МИТЕВ

 

НИКОЛАЙ МИТЕВ 

Доцент, Доктор
Катедра: "Национална сигурност"
Кабинет: 306 - УниБИТ 2
тел.:+359 887 394 403 
email: n.mitev@unibit.bg
www: 
Приемно време:

Образователни и научни степени

 • Висше техническо, магистър.
 • Доктор в направление "Организация и управление извън сферата на материалното производство"

Преподавателска дейност

 • Концепция и политика за информационна сигурност
 • Норми и стандарти за информационна сигурност
 • Кибер сигурност

 

ЙОРДАН ДЕЛИВЕРСКИ 

 

ЙОРДАН ДЕЛИВЕРСКИ
 
Доцент, Доктор
Катедра: "Национална сигурност"
Кабинет: 218 - УниБИТ 1
тел.:
www: 
Приемно време:

Образователни и научни степени

 • 2004, УНСС – Бакалавър по специалност „Застраховане и социално дело“
 • 2005, УНСС – Магистър по специалност „Застраховане и социално дело“
 • 2012, УниБИТ – Магистър по специалност „Стратегическо ръководство, духовност, лидерство“
 • 2012, УниБИТ – Доктор по „Организация и управление извън сферата на материалното производство“

Преподавателска дейност

 • Корупция и превенция на корупцията
 • Корупция в макроуправлението

 

 

МАРИЯ КЪНЕВА

 

МАРИЯ КЪНЕВА
 
Професор, Доктор на науките
Катедра: "Национална сигурност"
Кабинет: 
тел.:
email: 
www: 
Приемно време:

Образователни и научни степени

Преподавателска дейност

 

АСЕН ЗАХАРИЕВ


АСЕН ЗАХАРИЕВ
 
Доцент, Доктор
Катедра: "Национална сигурност"
Кабинет: 
тел.:
email: 
www: 
Приемно време:

Образователни и научни степени

Преподавателска дейност

 ПЛАМЕН БОГДАНОВПЛАМЕН БОГДАНОВ
 
Доцент, Доктор
Катедра: "Национална сигурност"
Кабинет: 
тел.:
email: 
www: 
Приемно време:

Образователни и научни степени

Преподавателска дейност

 

 

ВЛАДИСЛАВ ЛАЗАРОВВЛАДИСЛАВ ЛАЗАРОВ
 
Доцент, Доктор на науките
Катедра: "Национална сигурност"
Кабинет: 
тел.:
email: 
www: 
Приемно време:

Образователни и научни степени

Преподавателска дейност

 

 

МАРТИН ЗАХАРИЕВМАРТИН ЗАХАРИЕВ
Доцент, Доктор
Катедра: "Национална сигурност"
Кабинет: 
тел.:
email: 
www: 
Приемно време:

Образователни и научни степени

Преподавателска дейност

 


СИЛВИЯ КАЛЧЕВА

 

СИЛВИЯ КАЛЧЕВА
 
Главен асистент, Доктор
Катедра: "Национална сигурност"
Кабинет: 306 - УниБИТ 2
тел.:
email: 
www: 
Приемно време:

Образователни и научни степени

Преподавателска дейност

 

 

ГЕРГИНА ЖАБЛЯНОВА 

 

ГЕРГИНА ЖАБЛЯНОВА
 
Главен асистент, Доктор
Катедра: "Национална сигурност"
Кабинет: 116 - УниБИТ 1
тел.: +359878 220 649
www: 
Приемно време:

Образователни и научни степени

 • Доктор в направление Информатика и компютърни науки
 • Магистърска степен по Икономика на отбраната и сигурността, специализация - Корпоративна сигурност, УНСС, София
 • Магистърска степен по Информационна сигурност и управление на знанията, УниБИТ, София
 • Бакалавърска степен по Информационни технологии, УниБИТ, София

Преподавателска дейност

 • Криптографска сигурност на приложенията
 • Приложна криптография

 

 

МИРИЯНА ПАВЛОВА 

 

МИРЯНА ПАВЛОВА
 
Главен асистент, Доктор
Катедра: "Национална сигурност"
Кабинет: 218 - УниБИТ 1
тел.:
www: 
Приемно време:

Образователни и научни степени

 • ОНС Доктор, Университет по библиотекознание и информационни технологии
 • ОКС Магистър, специалност „Международни отношения“, Университет за национално и световно стопанство

Преподавателска дейност

 • Концепции и политики за информационна сигурност

 

 

ДЕСИСЛАВА СТОЕВАДЕСИСЛАВА СТОЕВА
 
Асистент, доктор
Катедра: "Национална сигурност"
Кабинет: 
тел.:
email: 
www: 
Приемно време:

Образователни и научни степени

Преподавателска дейност

 

 

ПЛАМЕН ТЕОДОСИЕВПЛАМЕН ТЕОДОСИЕВ
 
Асистент, доктор
Катедра: "Национална сигурност"
Кабинет: 
тел.:
email: 
www: 
Приемно време:

Образователни и научни степени

Преподавателска дейност

 

 


ЦВЕТЕЛИНА ВАРАДИНОВА


ЦВЕТЕЛИНА ВАРАДИНОВА
 
Асистент, Доктор
Катедра: "Национална сигурност"
Кабинет: 214 - УниБИТ 1
тел.:
email: 
www: 
Приемно време:

Образователни и научни степени

Преподавателска дейност

 

 

 

КРИСТИНА БОСАКОВА

k.bosakova.png

КРИСТИНА БОСАКОВА

 

Асистент, Доктор
Катедра: "Национална сигурност"
Кабинет: 105 - УниБИТ 1
тел.:
email: 
www: 
Приемно време:

Образователни и научни степени

Преподавателска дейност

 

 

СТЕЛИАНА ЙОРДАНОВА


СТЕЛИАНА ЙОРДАНОВА
 
Асистент
Катедра: "Национална сигурност"
Кабинет: 215 - УниБИТ 1
тел.:
email: 
www: 

Приемно време:

Образователни и научни степени

Преподавателска дейност

 

 

ВОЛОДЯ ЦВЕТАНОВ


ВОЛОДЯ ЦВЕТАНОВ
 

Катедра: "Национална сигурност"
Кабинет: 
тел.:
email: 
www: 
Приемно време:

Образователни и научни степени

Преподавателска дейност

 

 

РАЛИЦА ЙОТОВА

ralicayotova-s1.jpg

РАЛИЦА ЙОТОВА
 
Главен асистент, доктор
Катедра: "Национална сигурност"
Кабинет: 
тел.:
email: 
www: 
Приемно време:

Образователни и научни степени

Преподавателска дейност