ПРОЕКТНА ДЕЙНОСТ

Обща информация

Оперативна програма : Иновации и конкурентоспособност

Приоритетни оси : Технологично развитие и иновации

Наименование на процедура : Разработване на продуктови и производствени иновации

Код на процедура ; № BG16RFOP002-1.005

Наименование на проектно предложение : “ Разработване на нова мобилна платежна услуга за деца

Сключване на договор : 08.2018

Срок на изпълнение : 18 месеца

 

Общ размер на допустимите разходи (в лева): 1 008 000.00 лв.
Размер на БФП (в лева):
745 200.00 лв.

Участници

 Изпълнител - Тера Комюникейшънс

Партньор – УниБИТ

Координатор от страна на УниБИТ : Проф. Иван Томов Иванов

Цел на проекта

Проектното предложение цели разработване на иновационна услуга в тематична област „ИКТ и информатика”, предоставяща на децата удобен, сигурен и контролиран от родителите начин за безкасово разплащане.

Услугата ще се базира на уеб и мобилно приложение, свързвани посредством баркод, QR код или друг машинно четим 1D или 2D код, който се визуализира върху дисплея на мобилното устройство на детето и се разчита от устройство, свързано към складовата система на търговеца или посредством друг подходящ метод, идентифициран в хода на изследването. Обвързването на покупките с профила на детето, ще позволи събирането и обработването на данни, които ще дадат полезна информация на родителите, училищните власти, търговците и др.

Разработването на приложенията попада в обхвата на приоритетно направление „уеб, хибридни и "native" приложения, уеб базирани приложения за създаване и експлоатиране на нови услуги и продукти”; връзката между двете приложенията – в обхвата на „безжични сензорни мрежи и безжична комуникация/управление”, а събирането и обработката на данните, постъпващи от клиентите – в обхвата на „Big Data, Grid and Cloud Technologies”.

Уеб адрес

Очаквайте скоро!

Продължителност на проекта

август 2018 г. - февруари 2020 г.

Обща информация

Оперативна програма : Иновации и конкурентоспособност

Приоритетни оси : Технологично развитие и иновации

Наименование на процедура : Разработване на продуктови и производствени иновации

Код на процедура ; BG16RFOP002-1.005

Наименование на проектно предложение : “Разработване на продуктова иновация - платформа като услуга в областта на Информатиката и ИКТ”

Сключване на договор : 09.2018

Срок за изпълнение : 18 месеца

Общ размер на допустимите разходи (в лева) : 644 936.05 лв.

Размер на БФП (в лева): 475 936.49 лв.

Изпълнител - Техно ООД

Участници

 Партньор – УниБИТ

 Координатор от страна на УниБИТ – ...............................

Цел на проекта

Насърчаване на иновационната дейност на малко предприятие от сферата на информационните и комуникационни технологии - ТЕХНО ООД в тематична област на ИСИС "Информатика и ИКТ", чрез разработване на продуктова иновация на световно ниво.

Специфични цели:

1. Придобиване на собствен капацитет от страна на ТЕХНО ООД за преодоляване на най-рисковата фаза от развитието на своя иновативен продукт - придобиване на необходимите нови знания, разработка на пилотен прототип и тестване на техническата му осъществимост.

2. Осигуряване на техническа обезпеченост за самостоятелно разработване и тестване на иновативния продукт в рамките на Цел/и на проектното предложение разработване и тестване на иновативния продукт в рамките на ефективно партньорство с научно-изследователската организация УниБИТ.

3. Определяне факторите, влияещи върху изработването на иновативния продукт и извеждане на основните параметри на работа, посредством провеждането на планираните индустриални научни изследвания.

 

4. Успешно създаване и финализиране на методи, модели, алгоритми и техническа документация за извършването на продуктовата иновация: платформа от сензори и интелигентен софтуер, базиран на алгоритми в сферата на изкуствения интелект за измерване, прогнозиране и планиране на публиката и ефективността на големи дигитални видео дисплеи (билбордове).

Уеб адрес

Очаквайте скоро!

Продължителност на проекта

септември 2018 г. - март 2020 г.