ПРОЕКТНА ДЕЙНОСТ

Обща информация

 

Участници

Координатор: 

Партньори:

 

Продължителност на проекта

2012-2016

Обща информация

SoC е ИКТ мрежа, която има за цел да изследва нови динамични начини за обучение, което е в хармония с начина, по който съвремените хора мислят, споделят, учат и си сътрудничат, в рамките на различни сектори на образованието, чрез използване на възможностите на средите базирани на облачни изчисления.
SoC се основава на работата на четири тематични работни групи:

·         Група  1: Преход от „земята към облака“

·         Група  2: Иновативен учител

·         Група 3: Интегриране на облачните изчисления и персонализацията във формалното и неформалното образование

·         Група 4: Бъдещи перспективи

Участници

Координатор: Doukas school, Greece

Партньори: 

Мрежата се състои от 57 партньори, повечето от които са лидери в техните образователни сектори. Те представляват 18 европейски страни и включват 10 училища, 21 университети фирми, неправителствени организациинационалните власти, изследователски центрове, асоциации и доставчици на обучение на възрастни.
Управляващият комитет на “School on the Cloud” включва:

 

 • Doukas School (Greece)
 • Innovative Learning Network Ltd. (UK)
 • EUROGEO European Association of Geographers (Belgium)
 • GO! Education of the Flemish Community (Belgium)
 • Ghent University (Belgium)

 

 • Управляващият комитет на “School on the Cloud” включва:

 

·         Doukas School (Greece)

 

·         Innovative Learning Network Ltd. (UK)

 

·         EUROGEO European Association of Geographers (Belgium)

 

·         GO! Education of the Flemish Community (Belgium)

 • Ghent University (Belgium)

 

Продължителност на проекта

2013-2016

Обща информация

Основната цел на консорциума е постигането на интелигентен растеж, както и изграждането на знания и иновации в обществото чрез повишаване на качеството на образование в областта на компютърните науки и технологии, въвеждане на авангардни технологии за обучение, обмен на знания, обсъждане на методологии, насърчаване на обмена на добри практики между всички страни.
Специфичните цели на проекта са:

1.      Разработване на Европейска стратегическа рамка за образование и обучение по компютърни науки и технологии 2020

2.      Разработване на Европейската рамка за оценка на образованието и обучението по компютърни науки и технологии 2020

3.      Изготвяне на препоръки за бъдещите цифрови програми в образованието и обучението по компютърни науки и технологии 2020.

4. Разработване на нови дидактически теории и модели за обучение за използване на социалните медии в образованието.

Консолидиран бюджет на проекта: 1 127 010 евро
Консорциумът включва 67 партньори от 35 страни: 27 страни от ЕС, Исландия, Норвегия и Лихтенщайн, Турция, Бивша югославска република Македония, Хърватия, Сърбия и Албания. Организациите представляват шест типа институции: Университет или институция от висшето образование, изследователска организация, фирма (услуги), неправителствена организация, сдружение с нестопанска цел, МСП.

Участници

Координатор: Русенски университет «Ангел Кънчев».

Партньори: 67

 


Продължителност на проекта

2013-2016

 

Обща информация

Проектът е предназначен за засилване на връзките между образованието и ИКТ бизнеса чрез подобряване на системата за професионално обучение по ИКТ в Русия и Казахстан - обучение чрез използване на Европейската квалификационна рамка, изграждане на ефективна система за професионално обучение по ИКТ, създаване на мрежа от центрове за обучение на ИКТ в университети на Русия и Казахстан за налагане на инфраструктура и рамка . По-широка цел е подобряването на качеството на ИКТ специалистите, подготовка чрез изграждане на ефективна система за професионално обучение по ИКТ - образование и засилване на връзките с бизнес средата в Русия и Казахстан.

Специфичните цели на проекта :

 

 • Създаване на електронни квалификационна рамка за Русия и Казахстан
 • Създаване на мрежа от ICT- центрове за обучение в университетите
 • Създаване на нова методология на професионално обучение по ИКТ - обучение
 • Разработване на нови учебни програми за ИКТ квалификации и въвеждането им в практиката на професионалното обучение, предоставяне на учебни материали и учебна среда
 • Развитие на механизми за осигуряване на качество, гарантиращи качеството на професионалното обучение в областта на ИКТ
 • Разпространение на системата на професионално обучение по ИКТ - образование , нова методика , учебни материали и методи сред ИКТ - възпитатели и И

Участници

Координатор: University College Ghent – Hogeschool Gent, Гент, Белгия

Партньори:

 

 • P1 - coordinator    University College Ghent – Hogeschool Gent, Гент, Белгия
 • P2 - Saratov State Technical University named after Gagarin Yu.A, Саратов, Руска Федерация
 • P3 - South Ural State University (National Research University), Челябинск, Руска Федерация
 • P4 - Astrakhan State Technical University, Астрахан, Руска Федерация
 • P5 - Ulyanovsk State Technical University, Уляновск, Руска Федерация
 • P6 - Novosibirsk State University of Economics and Management, Новосибирск, Руска Федерация
 • P7 - SoftLine Trade, Closed Joint-Stock Company, Москва, Руска Федерация
 • P8 - EPAM Systems, Ltd, Саратов, Руска Федерация
 • P9 - Inter-regional public organization "Russian Union of CIOs", Екатерининбург, Руска Федерация
 • P10 - Science and Technology Park “Novosibirsk”, Новосибирск, Руска Федерация
 • P11 - Al-Farabi Kazakh National University, Алмати, Казахстан
 • P12 - East Казахстан State Technical University, Ust-Kamenogorsk, Казахстан
 • P13 - Rudny Industrial Institute, Рудни, Казахстан
 • P14 - West Казахстан Agrarian Technical University, Уралс, Казахстан
 • P15 - Science and Technology Park, Алмати, Казахстан
 • P16 - Alem Research, Limited liability partnership, Алмати, Казахстан
 • P17 - Fundacio Tecnocampus Mataro-Maresme, Матаро, Испания
 • P18 - State University of Library Studies and Inform. Technologies     Sofia    Bulgaria
 • P19 - Fondazione Politecnico di Milano, Милано, Италия
 • P20 - Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki Sindos, Солун, Гърция
 • P21 - Asociatia pentru Tehnologia Informatiei si Comunicatii din Rom, Букурещ, Румъния
 • P22 - Karaganda State Technical University, Караганда, Казахстан

Продължителност на проекта

2013-2016

Обща информация

 Целта на проекта APInno е да насърчи сътрудничеството между бизнеса и университетите като един ключов въпрос, за да бъдат насочени чрез разработване на новаторски подход и методология за преподаване на една от концепциите на по-експлоатирани - Иновационен мениджмънт

Концепцията за управление на иновациите все още е ключово предизвикателство. Въпреки, че са предприети сериозни инициативи през последните няколко години, като едно ново семейство на стандарти за управление на иновациите CEN TS 16555, IMP3rove, сертифициране ECQA.

Участници

 Координатор: УниБИТ

 Партньори:

- Академията по иновационен мениджмънт, България;

- ANFI Ventures, Италия;

- TECNALIA, Spain;

- JODA Training, UK;

-  Middlesex University, UK

Уеб адрес

 

Продължителност на проекта

2015- 2016 г.

 

Обща информация

Договор № ДФНИ-Т 02/3 от 12.12.2014 г. между: Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Университет по библиотекознание и информационни технологии и Фонд „Научни изследвания“ на Министерството на образованието и науката за финансиране на научноизследователски проект по „Конкурс за финансиране на научни изследвания в приоритетните области – 2014 г“.

Участници

Ръководител: проф. д.т.н. Христо Кабакчиев – СУ „Св. Климент Охридски“,  проф. д.н. Иван Гарванов - УниБИТ

 

Продължителност на проекта

2014-2016 г.

 

 

Обща информация

EXPAND: Expanding Health Data Interoperability Services

http://cordis.europa.eu/project/rcn/191815_en.html

Участници

Координатор: 

Партньори:

 

Продължителност на проекта

2014-2015

Обща информация

The Terrestrial Biosphere in the Earth System (TERRABITES)

http://www.cost.eu/COST_Actions/essem/ES0805?parties 

Участници

Координатор: 

Партньори:

 

Продължителност на проекта

2009-2012