Разработване на продуктова иновация - платформа като услуга в областта на Информатиката и ИКТ

Разработване на продуктова иновация - платформа като услуга в областта на Информатиката и ИКТ

Обща информация

Оперативна програма : Иновации и конкурентоспособност

Приоритетни оси : Технологично развитие и иновации

Наименование на процедура : Разработване на продуктови и производствени иновации

Код на процедура ; BG16RFOP002-1.005

Наименование на проектно предложение : “Разработване на продуктова иновация - платформа като услуга в областта на Информатиката и ИКТ”

Сключване на договор : 09.2018

Срок за изпълнение : 18 месеца

Общ размер на допустимите разходи (в лева) : 644 936.05 лв.

Размер на БФП (в лева): 475 936.49 лв.

Изпълнител - Техно ООД

Участници

 Партньор – УниБИТ

 Координатор от страна на УниБИТ – ...............................

Цел на проекта

Насърчаване на иновационната дейност на малко предприятие от сферата на информационните и комуникационни технологии - ТЕХНО ООД в тематична област на ИСИС "Информатика и ИКТ", чрез разработване на продуктова иновация на световно ниво.

Специфични цели:

1. Придобиване на собствен капацитет от страна на ТЕХНО ООД за преодоляване на най-рисковата фаза от развитието на своя иновативен продукт - придобиване на необходимите нови знания, разработка на пилотен прототип и тестване на техническата му осъществимост.

2. Осигуряване на техническа обезпеченост за самостоятелно разработване и тестване на иновативния продукт в рамките на Цел/и на проектното предложение разработване и тестване на иновативния продукт в рамките на ефективно партньорство с научно-изследователската организация УниБИТ.

3. Определяне факторите, влияещи върху изработването на иновативния продукт и извеждане на основните параметри на работа, посредством провеждането на планираните индустриални научни изследвания.

 

4. Успешно създаване и финализиране на методи, модели, алгоритми и техническа документация за извършването на продуктовата иновация: платформа от сензори и интелигентен софтуер, базиран на алгоритми в сферата на изкуствения интелект за измерване, прогнозиране и планиране на публиката и ефективността на големи дигитални видео дисплеи (билбордове).

Уеб адрес

Очаквайте скоро!

Продължителност на проекта

септември 2018 г. - март 2020 г.