СПЕЦИАЛНОСТИ И ПЛАНОВЕ

Образователно-квалификационна степен "Бакалавър"

Професионално направление 9.1. Национална сигурност

Обучава студенти в специалности:
 
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ"

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕII курс


Специалност "Национална сигурност"
Специалност "Национална сигурност и културно-историческо наследство"

Професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки

Обучава студенти в специалности:
 
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ "ИНФОРМАТИКА И КОМПЮТЪРНИ НАУКИ"

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕII курс

Специалност "Информационни технологии"
Специалност "Компютърни науки"
Специалност "Компютърни науки и информационно брокерство"
Специалност "Информационни технологии в институционална и корпоративна среда"
Специалност "Информационна сигурност"

Образователно-квалификационна степен "Бакалавър след професионален бакалавър"

Професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки

Обучава студенти в специалности:
 
Специалност "Информационни технологии"
Целта на обучението е да подготви бакалаври в областта на информационните технологии, притежаващи теоретична и практическа подготовка. Изучават се задължителните дисциплини като информационни системи, системен анализ, бази данни и автоматизирано обслужване, организация, управление, обработка и използване на информационните ресурси, компютърни мрежи и комуникации, информационно и стандартизационно осигуряване и приложение на информационните технологии в бизнеса, администрацията и науката, информационна политика, информационен мениджмънт, защита на информацията и на интелектуалната собственост.

Студентите имат възможност да избират дисциплини съобразно своите интереси в областта на обектно ориентираното програмиране, контент мениджмънт системите, софтуерната ергономия и др.

Студентите получават общообразователна подготовка по математика, информатика, статистика, бизнес психология, философия, политология и др.

Завършилите успешно бакалавърската програма по информационни технологии могат да работят като аналитични и приложни специалисти по разработването, поддържането и управлението на информационни системи в сферата на науката, администрацията и бизнеса.

След завършване на обучението бакалаврите по ИТ могат да продължат образованието си в магистърски програми в УниБИТ и в други висши училища в страната и в чужбина.

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ

 

Специалност "Информационно брокерство"

Образователно-квалификационна степен "Магистър"

Професионално направление 9.1. Национална сигурност

Обучава студенти в специалност:
 

Професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки

Обучава студенти в специалности:
 
Технологично предприемачество и иновации в ИТ

Образователна и научна степен "Доктор"

Image
Image