FETCH:Future Education and Training in Computing: How to support learning at any time anywhere, 539461-LLP-1-2013-1-BG-ERASMUS-ENW

FETCH:Future Education and Training in Computing: How to support learning at any time anywhere, 539461-LLP-1-2013-1-BG-ERASMUS-ENW

Обща информация

Основната цел на консорциума е постигането на интелигентен растеж, както и изграждането на знания и иновации в обществото чрез повишаване на качеството на образование в областта на компютърните науки и технологии, въвеждане на авангардни технологии за обучение, обмен на знания, обсъждане на методологии, насърчаване на обмена на добри практики между всички страни.
Специфичните цели на проекта са:

1.      Разработване на Европейска стратегическа рамка за образование и обучение по компютърни науки и технологии 2020

2.      Разработване на Европейската рамка за оценка на образованието и обучението по компютърни науки и технологии 2020

3.      Изготвяне на препоръки за бъдещите цифрови програми в образованието и обучението по компютърни науки и технологии 2020.

4. Разработване на нови дидактически теории и модели за обучение за използване на социалните медии в образованието.

Консолидиран бюджет на проекта: 1 127 010 евро
Консорциумът включва 67 партньори от 35 страни: 27 страни от ЕС, Исландия, Норвегия и Лихтенщайн, Турция, Бивша югославска република Македония, Хърватия, Сърбия и Албания. Организациите представляват шест типа институции: Университет или институция от висшето образование, изследователска организация, фирма (услуги), неправителствена организация, сдружение с нестопанска цел, МСП.

Участници

Координатор: Русенски университет «Ангел Кънчев».

Партньори: 67

 


Продължителност на проекта

2013-2016