ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ cialis

Факултет по информационни науки към УниБИТ - обща информация

  

Общи условия във ФИН

Факултет „Информационни науки“ е открит с постановление на Министерски съвет през 2011 г. като основно структурно звено в Университета по библиотекознание и информационни технологии. В рамките на Факултета се провежда обучение на студенти и докторанти в две акредитирани професионални направления:

·  4.6 „Информатика и компютърни науки”

·  9.1. „Национална сигурност“

 

Първото звено, което в момента е в структурата на Факултета е създадената през 1996 година - катедра „Информационни системи и технологии“, През 2010 г. е създадена катедра „Компютърни науки“, а през 2013 и катедра „Национална сигурност“.

Академичният профил на преподавателския състав е следният:

  • 23 професори,
  • 12 доценти,
  • 10 главни асистента
  • и 7 асистента.

Общо 16 преподаватели са с научната степен „доктор на науките“.

Формите за обучение във Факултета са:

  • редовна,
  • задочна 
  • дистанционна. 

Обучението в двете професионални направления дава сериозна теоретична подготовка, като се набляга изключително много и на приложния характер. Основният подход на обучение е „учене чрез правене“.

 

 

Библиотечно-информационен център

Библиотечно-информационният център (БИЦ) при УниБИТ е основна база за учебно-преподавателска работа, учебен модел и ориентирано към своите потребители звено в системата на УниБИТ, което осигурява информационна среда, формираща висококвалифицирани специалисти. За осъществяване на ефективно библиотечно-информационно обслужване БИЦ комплектува, обработва и организира фондове съобразно академичния профил на УниБИТ. Изграден е и текущо се актуализира богат справочен апарат.

Към момента БИЦ предоставя на своите потребители следните възможности: ползване на библиотечни единици в читалнята; заемане на библиотечни единици; изготвяне на библиографски справки; консултации при работа с библиотечни и извънбиблиотечни информационни ресурси; междубиблиотечно заемане и международно заемане; 20 компютърни работни места с осигурен достъп до Интернет, до външни БД и други информационни ресурси; достъп на потребителите до WI-FI безжичен Интернет, ползване на видеозала; копирно-размножителен център.

Автоматизираната библиотечна система, основана на RFID технологията, позволява качествено обслужване на потребителите и е модел и база за обучение на бъдещи библиотечно-информационни кадри, които дават възможност на студентите да се запознаят, да използват и работят с последните постижения в областта на библиотечните технологии.

Библиотечният фонд се състои от 52 000 тома специализирана литература, свързана с изучаваните в УниБИТ дисциплини. Ежегодно се прави абонамент за различни български и чуждестранни периодични издания. С множеството електронни версии на научни списания от абонамента за базите данни EBSCO Publishing, Springer Link и други се обогатява фондът от научна периодика, удовлетворяват се нуждите на учебния процес и се увеличават възможностите на студенти, докторанти и преподаватели за научноизследователска работа.

Учебно-демонстрационна сбирка

Учебно-демонстрационната сбирка <Духовност и лидерство> е съвместен проект на УниБИТ, Националния исторически музей – София, и Националната художествена галерия – София. Представени са уникални експонати в областта на археологията, етнографията и новата българска история. Предназначен е за повишаване на ефективността на обучението по специалността „Информационни фондове на културно-историческото наследство” и „Информационни ресурси на туризма”. В него студентите имат възможност да се запознаят с новите технологии и практики в областта на музейното дело, с начина на експониране на предмети от различни епохи, с дейността на екскурзовода, с физическото и юридическото опазване на паметниците на културата и др.

 

Компютри и интернет

 

Компютърната лаборатория „Джон Атанасов” предоставя услуга безжичен Интернет (Wi-Fi) на територията на УниБИТ по проекта „i-Зона”. Проектът „i-Зона” е пореден етап в развитието на програмата „i-България” в частта проекти, които подпомагат научноизследователската дейност, иновациите и висшето образование. Безжичната мрежа  може да се използва от всички студенти и служители и от официалните гости на УниБИТ.

Лабораторията участва в националния проект за създаване на виртуално образователно пространство в България и стимулира приложението на компютърните технологии в обучението по изучаваните дисциплини, както и осигуряването на необходимите ресурси за научните изследвания, за административната и финансовата дейност.

За осигуряване на учебния процес на разположение на студентите от УниБИТ са 10 компютърни зали и лаборатории.
В УниБИТ съществува лицензиран Център за обучение и тестване за получаване на ECDL сертификати за компютърни умения.

В рамките на Библиотечно-информационния център на УниБИТ е изградена компютърна мрежа с 1 сървър и 23 работни станции, 20 от които са на свободен достъп на читателите за ползване на Интернет и Библиотечната информационна система ЛИБИС™.

В БИЦ е обособен аудио-визуален кът за представяне на информация (видеофилми, графики, професионална фотография, презентации на новопостъпила литература, авторски портрети и др.).

УниБИТ разполага с ресурси за създаване на видеофилми, необходими за учебния процес по отделните дисциплини. Изградена е мултимедийна информационна система.

Спортна база на УниБИТ

Спортната база на УниБИТ включва многофункционална спортна зала, зала за фитнес, тенис маси и спортна зала с четири тенис корта, целогодишно използваеми. Базата е на разположение на студенти на ФИН в корпус 1 на УниБИТ.

 

Общежития

Общежитията за студентите от УниБИТ се намират на територията на Студентския град в столицата и предлагат всички необходими условия за пълноценен труд и почивка.

Стипендии

На студентите от УниБИТ се отпускат държавни стипендии (съгласно ПМС), както и специални.