ЗА ФИН

Катедра "Информационни системи и технологии"

Ръководител:
Проф. д.н. Иван Гарванов

Катедра "Компютърни науки"

Ръководител:
Проф. д-р Румен Николов

Катедра "Национална сигурност"

Ръководител:
Проф. д-р Евгени Манев

Адрес:

гр. София, п.к. 1574,
бул. “Шипченски проход” № 69-А

Сметка за внасяне на такси:

Получател: УниБИТ
Банката на получателя: БНБ-ЦУ
IBAN: BG65 BNBG 9661 3100 1665 01
BIC: BNBGBGSD