Специалности в ОКС "Бакалавър" в професионално направление 9.1

Специалности в ОКС "Бакалавър" в професионално направление 9.1

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 9.1. <НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ>

 

Специалност <Национална сигурност>

 

Специалността „Национална сигурност” отговаря на обществената необходимост от високо подготвени, широко профилни специалисти, които да имат компетентност по разнообразните аспекти на националната сигурност и да са подготвени за работа в условия на евроатлантическа интеграция, за гарантиране на националната сигурност и реализация на националната политика.

Целта е да се подготвят експерти, които да се ориентират в глобалната, регионалната и националната политическа обстановка и на тази основа да могат да вземат решения по проблемите на националната сигурност в най-важните ѝ аспекти.

Учебният план включва учебни дисциплини по проблемите на националната, европейската, регионалната и международната сигурност. Задължителните дисциплини дават фундаментални знания за международната и националната сигурност, за нейните политически, икономически, социални, конкурентни информационни и духовни аспекти, както и за съвременния тероризъм и борбата с него. Избираемите и факултативните дисциплини третират разнообразни аспекти на информационните системи и технологии и тяхното приложение при опазване на националната сигурност, свързани с науката, политиката, властта, медиите, етническото разнообразие и др.