Специалности в ОКС "Бакалавър" в професионално направление 4.6

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 4.6. <ИНФОРМАТИКА И КОМПЮТЪРНИ НАУКИ>

Специалност <Информационни технологии>

Целта на обучението е да подготви бакалаври в областта на информационните технологии, притежаващи теоретична и практическа подготовка. Изучават се задължителните дисциплини като информационни системи, системен анализ, бази данни и автоматизирано обслужване, организация, управление, обработка и използване на информационните ресурси, компютърни мрежи и комуникации, информационно и стандартизационно осигуряване и приложение на информационните технологии в бизнеса, администрацията и науката, информационна политика, информационен мениджмънт, защита на информацията и на интелектуалната собственост.

Студентите имат възможност да избират дисциплини съобразно своите интереси в областта на обектно ориентираното програмиране, контент мениджмънт системите, софтуерната ергономия и др.

Студентите получават общообразователна подготовка по математика, информатика, статистика, бизнес психология, философия, политология и др.

Завършилите успешно бакалавърската програма по информационни технологии могат да работят като аналитични и приложни специалисти по разработването, поддържането и управлението на информационни системи в сферата на науката, администрацията и бизнеса.

След завършване на обучението бакалаврите по ИТ могат да продължат образованието си в магистърски програми в УниБИТ и в други висши училища в страната и в чужбина.

Специалност <Компютърни науки>

 

 Целта на обучението в специалността Компютърни науки е да подготви специалисти с висше образование, които ще решават с помощта на съвременната информатика и технологии задачи на практиката от системен и/или приложен характер. Учебният план е разработен в съответствие с изискванията Computing Curriculum 2008 (CC2008), на световните професионални организации ACM и IEEE.

Студентите, обучаващи се по специалността Компютърни науки, придобиват фундаментални знания по дискретна математика, теория на формалните математически машини и теория на алгоритмите; по съвременните компютърни архитектури и системи, компютърните мрежи и комуникации, езиците за програмиране и структурите от данни, теоретичните основи на операционните системи, системите за управление на бази от данни, компютърната графика, изкуствения интелект и технологиите на софтуерното производство, съвременните програмистки парадигми – процедурното, обектно-ориентираното, функционалното и логическото програмиране. Те ще получат задълбочени знания в профилиращите направления на информатиката: компютърни мрежи и комуникации, системна администрация, бази от данни, компютърна графика, електронна търговия, както и фундаментални знания и умения за анализ, проектиране, разработка, тестване, внедряване и поддържане на софтуерни технологии и системи; те ще познават съвременните теории, практики, подходи и средства за разработка на софтуер като структурно програмиране, техники за тестване на системи, техники за доказване на коректността на програми.

Специалистите, завършили успешно бакалавърската програма по Компютърни науки, могат да прилагат знанията и уменията си във всички организации и фирми, свързани с развитието или използващи в дейността си постиженията на съвременните компютърни науки и информационните технологии. Те могат да работят като аналитици и специалисти по приложно програмно осигуряване на компютъризирани системи – в правителствени организации; в телекомуникационни компании и транспортни фирми; в банки, застрахователни дружества и други финансови институции; в химическата, биомедицинската и фармацевтичната индустрия; в селското стопанство; в здравеопазването; в инженерни фирми, промишлени предприятия и др.

 

След завършване на обучението бакалаврите по КН могат да продължат образованието си в магистърски програми в УниБИТ и в други висши училища в страната и в чужбина.

 

Специалност <Информационна сигурност>

 

Целта на обучението е да подготви бакалаври с теоретична и приложна насоченост в областта на съвременните технологии за информационна сигурност.

Изучават се фундаментални и специализирани дисциплини като линейна алгебра и аналитична геометрия, математически анализ, системен анализ, информационен мениджмънт, основи на компютърните системи, теоретични основи на информатиката, програмиране, информационни системи, компютърни мрежи и комуникации, методологични основи на информационната сигурност, криптография и криптология, защита на информацията в компютрите и мрежите, информационна сигурност в Интернет, защита на класифицирана информация, защита на интелектуалната собственост, нормативно-правни основи на информационната сигурност, риск мениджмънт, бизнес психология.

Завършилите успешно бакалавърската програма по информационна сигурност могат да работят като администратори по информационна сигурност в държавни и бизнес организации, в сектора за отбрана и сигурност, финанси и банково дело, в инженерни фирми, промишлени предприятия и др. След завършване на обучението бакалаврите по ИС могат да продължат образованието си в магистърски програми в УниБИТ и в други висши училища в страната и в чужбина.

Специалност <Информационни технологии в съдебната администрация>

 Целта на обучението е да подготви бакалаври с теоретична и приложна насоченост в приложението на информационните технологии в съдебната администрация.

Изучават се фундаментални дисциплини по информатика, информационни технологии, право, информационни системи, бази данни и автоматизирано обслужване, организация, управление, обработка и използване на специализирани за съдебната администрация информационни ресурси, комуникационни технологии, вкл. Интернет, сигурност и защита на информацията, информационно осигуряване и приложение на информационните технологии в съдебната администрация, архивистика и документалистика, системен анализ, статистика и др. Предвидена е възможност студентите да избират дисциплини съобразно своите интереси – информационен мениджмънт, организационна психология, административни комуникации, философия, политология и др.

Специалистите, завършили успешно бакалавърската програма по „Информационни технологии в съдебната администрация”, могат да заемат различни ръководни и експертни длъжности, в органите и звената на съдебната и изпълнителната власт, в международни и европейски институции, както и в неправителствени организации. В съответствие с националната класификация на професиите и длъжностите в Република България те могат да работят като документалисти, експерти по правна информация.

 

Специалност <Информационно брокерство>

 

 Целта на обучението е да подготви бакалаври с теоретична и приложна насоченост в областта на информационното брокерство. Изучават се дисциплини по информационно брокерство и икономика: брокерство, информационни пазари за традиционни и електронни продукти и услуги, нормативно-правни основи на информационното брокерство, математически основи на информационното брокерство, методи за обработка на данни и документи, системен анализ, основи на компютърните системи, програмиране, комуникационни технологии и мрежи, информационни системи, софтуерна ергономия, маркетинг, реклама, финансово-счетоводни операции, борси и борсова търговия, консултинг, фирмено управление, бизнес прогнозиране, риск мениджмънт, информационен мениджмънт, бизнес психология.

След завършване бакалаврите по информационно брокерство могат да работят като информационни посредници, информационни специалисти за осигуряване на информация в различни правителствени, неправителствени, индустриални, научни и културни организации, както и в селското стопанство, фармацията, здравеопазването, в инженерни фирми, промишлени предприятия, администрация, в звена на отбраната и сигурността и др.

В съответствие с националната класификация на професиите и длъжностите в България те могат да се реализират и като документалисти, експерти по икономическа и техническа информация.

След завършване на обучението бакалаврите по ИБ могат да продължат образованието си в магистърски програми в УниБИТ и в други висши училища в страната и в чужбина.

 

ЗА УЧАСТНИЦИТЕ В НАЦИОНАЛНИ И МЕЖДУНАРОДНИ СЪСТЕЗАНИЯ И В ОЛИМПИАДИ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

 

Файлът се зарежда, моля изчакайте!