Справочна информация

Прием 2017/2018

ПРИЕМ В ОКС <БАКАЛАВЪР> - РЕДОВНА И ЗАДОЧНА ФОРМА

РАЗДЕЛ I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. В УниБИТ могат да кандидатстват лица, които имат завършено средно образование, даващо им право да продължат обучението си във висше училище.
Чл. 2. Кандидат-студентите могат да кандидатстват за всички професионални направления и/или всички специалности в редовна, задочна и/или дистанционна форма на обучение, за които УниБИТ има програмна акредитация.
Чл. 3. Кандидатстването на лица с българско гражданство за обучение в образователно-квалификационната степен (ОКС) „бакалавър” се извършва по следните начини:
а) с оценки от Държавен зрелостен изпит, въведен от учебната 2007/2008 г., съгласно Наредба № 3 (Държ. вестник, бр. 74, 14.09.2007 г.) и/или чрез полагане на електронен конкурсен изпит;
б) без конкурсен изпит по чл.6, ал.2, т. 3 и 10 от настоящата Наредба.
Чл. 4. Кандидат-студентът избира начина на кандидатстване за всяко професионално направление и/или за всяка специалност поотделно.
Чл. 5. Броят на местата за прием по професионални направления в съответствие с чл. 9, ал.3, т.6, б. „а“ и „б“ от ЗВО се определя с Решение на Министерски съвет.
Чл. 6. (1) Броят на местата за прием на студенти по професионални направления или специалности се обявява предварително.
(2) От общия брой обявени места за прием по чл.9, ал.3, т.6, б. „а“ от ЗВО:
1. До 10 места в редовна форма на обучение за всяка от специалностите в професионално направление 3.5. „Обществени комуникации и информационни науки“ се предвижда да се заемат от кандидат-студенти, завършили следните гимназии и/или профили:
- за специалностите ББ и БИМ – Националната професионална гимназия по полиграфия и фотография, специалност „Библиотекознание“;
- за специалността ПК – Националната професионална гимназия по полиграфия и фотография, специалности „ Полиграфия“, „Графичен дизайн“ и „ Компютърна графика“ или НСОУ “СОФИЯ”  профил „Технологичен – Издателски дейности и масови комуникации“.
- за специалността ИРТ – профил “технологичен” (туризъм, екскурзоводство, хотелиерство, ресторантьорство);
2. До 10 места в редовна форма на обучение за специалността КИН в професионално направление 2.2. „История и археология“ се предвижда да се заемат от кандидат-студенти, завършили националните гимназии по изкуствата или националните гимназии по културата в страната;
3. В редовната форма на обучение във всяка от специалностите в професионалните направления 2.2. „История и археология“ и 3.5. „Обществени комуникации и информационни науки“ се приемат: завършили средното си образование с успех „Отличен“ в избрана от тях специалност
4. До 50 места в редовна форма на обучение в професионално направление 4.6. „Информатика и компютърни науки“ се предвижда да се заемат от кандидат-студенти, завършили профил: „технологичен” или „природоматематически“ (математика, информатика, информационна сигурност, информационни технологии, компютърна техника и технологии, компютърни мрежи, комуникационни системи, програмиране, електронна техника, електронно изчислителна техника, компютърно проектиране и моделиране, графичен дизайн, компютърна графика, микропроцесорна техника, обработка на информацията, икономика, мениджмънт, финансово посредничество, предприемачество и бизнес) и до 5 места в редовна форма на обучение в професионално направление 4.6. „Информатика и компютърни науки“ се предвижда да се заемат от кандидат-студенти, завършили специалности „Графичен дизайн“ и „ Компютърна графика“ в Националната професионална гимназия по полиграфия и фотография.
5. До 11 места в задочната форма на обучение за всяка от специалностите в професионално направление 3.5. „Обществени комуникации и информационни науки“ се предвижда да се заемат от кандидат-студенти, които в момента работят:
- за специалностите ББ и БИМ – в библиотечната мрежа;
- за специалността ПК – в книгоиздаването и книготърговията;
- за специалността АД – в сферата на архивите;
- за специалността ОПП и КИ – в сферата на комуникациите (PR, маркетингови отдели, НПО)
- за специалността ИРТ – в сферата на туризма;
6. До 11 места в задочната форма на обучение за специалността КИН в професионално направление 2.2. „История и археология“ се предвижда да се заемат от кандидат-студенти, които в момента работят в архиви, музеи, галерии и други културни институции;
7. До 50 места в задочна форма на обучение в професионално направление 4.6. „Информатика и компютърни науки“ се предвижда да се заемат от кандидат-студенти, които в момента работят в държавната, съдебната и местната администрация и частния сектор в сферата на информационните и комуникационните технологии и информационната сигурност,
8. До 22 места в задочната форма на обучение в професионално направление 9.1. „Национална сигурност“ се предвижда да се заемат от кандидат-студенти, които в момента работят в сферата на отбраната и сигурността.
За категорията по чл. 6, ал. 2, т. 5,6,7 и 8 се изисква минимален трудов стаж 6 месеца към датата на подаването на документите. Заедно с документите, които се изискват по чл. 10, тази категория кандидат-студенти подават копия от трудовата книжка и от актуалния си трудов договор.
9. До 1 място в редовната форма на обучение за едно професионално направление и/или за една специалност на първото класиране могат да се заемат от кандидат-студенти, успешно положили електронни конкурсни изпити или кандидатствали с матура: инвалиди с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70%, военноинвалиди, военнопострадали, кръгли сираци до 26 години, лица до 26 години, отглеждани до пълнолетието си в домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа; майки с три и повече деца.
За категорията по чл. 6, ал. 2, т. 9 кандидат-студентите заедно с документите, които се изискват по чл. 10, подават и документ, удостоверяващ тези обстоятелства.
10. В редовната форма на обучение във всяко професионално направление и във всяка от специалностите се приемат: а) лауреати на национални и международни олимпиади, завършили средно образование в годината, в която се провежда олимпиадата; б) заели призови места (от първо до десето място) на националните и международни състезания по математика и информатика, както и на трети и четвърти кръг на олимпиадите по математика и информатика (за специалностите ИТ, ИТСА, ИС, ИБ, КН); в) завършили средното си образование с успех Отличен (6.00) в избрана от тях специалност.
За тази категория чл. 6, ал. 2, т. 10 заедно с документите, които се изискват по чл. 10, кандидат-студентите подават и документ, удостоверяващ тези обстоятелства.
Подаването на документи и записването на кандидат-студентите по чл. 6, ал. 2, т. 3 и 10 се извършва в периода от 20 юни до 5 юли 2017 г.
Кандидат-студентите по чл. 6, ал. (2), т. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 се състезават помежду си и се класират по състезателен бал, не по-нисък от 18,00.
Ползва се само едно предимство и само за едно професионално направление или една специалност.
Ако не бъдат класирани по чл. 6, ал. (2), т. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 кандидат-студентите участват в класирането на общо основание.
Чл. 7. Не се допускат да кандидатстват лица, които излежават присъди към началото на учебната година.
Чл. 8. (1) Кандидат-студентите, които са придобили или се обучават за придобиване на същата или по-висока образователно-квалификационна степен в УниБИТ или друго висше училище, могат да бъдат приети за обучение срещу заплащане по чл.9, ал.3, т.6, б. „б“ от ЗВО. При необявен брой на местата за прием по чл. 5 от настоящата наредба, кандидат-студентите могат да бъдат приети по чл.21, ал.2 и 3 от ЗВО, в рамките на определения от Националната агенция за оценяване и акредитация капацитет на професионалното направление и в съответствие с чл.3 от настоящата наредба.
 

(2) В УниБИТ могат да бъдат приети за обучение и чуждестранни граждани. Условията за приемането им са посочени в раздел ІІ на настоящата Наредба.

 

 

Документи за кандидатстване

Чл. 9. Срокът за подаване на кандидатстудентски документи е от 
20 юни до 5 юли 2017 г. от 9.00 до 17.00 часа всеки работен ден, включително събота.

Чл. 10. При кандидатстване в УниБИТ за легитимиране кандидат-студентът представя личната си карта. Ако документите се подават чрез упълномощено лице, то представя своята лична карта и личната карта на кандидат-студента (или копие от нея). Подават се следните документи:
а) Комплект формуляри по образец (закупува се в УниБИТ), в които се посочва професионалното направление и/или специалността, формата на обучение, номерирани по реда на предпочитанията на кандидат-студента, начина на кандидатстване (с оценките от Държавен зрелостен изпит или чрез електронен конкурсен изпит);
б) Диплома за завършено средно образование – оригинал (след оформяне на документите се връща на лицето), и ксерокопие на оригинала (не е необходима нотариална заверка), което остава в УниБИТ;
в) Декларация от кандидат-студента, че не е придобил или не се обучава за придобиване на същата или по-висока образователно-квалификационна степен в УниБИТ или друго висше училище;
Само завършилите през 2003 г. трябва да представят служебна бележка от училището си с изчислен ОБЩ УСПЕХ от дипломата (съгласно указание на МОН);
г) Българските граждани, завършили средно образование в чужбина, представят диплома оригинал, легализирана от МОН, а завършилите през годината на кандидатстване – диплома, преведена и заверена в посолството на Република България в съответната страна, и ксерокопие на дипломата, заверено от МОН, с преизчислен по шестобалната система успех. След оформяне на документите оригиналът на дипломата се връща, а ксерокопието остава в УниБИТ;
д) Квитанция за платена такса за полагане на всеки електронен конкурсен изпит или такса за кандидатстване с Държавен зрелостен изпит, която се заплаща в счетоводството на УниБИТ при подаване на документите (с изключение на кандидат-студентите по чл.11, ал.4)
е) Уверение, издадено от Учебния отдел на УниБИТ, за желаещите да възстановят студентските си права в същата специалност;
Чл. 11. (1) Документите се подават лично или чрез упълномощено лице. Не се приемат документи, изпратени по пощата.
(2) Не се приемат кандидатстудентски молби, към които не са представени всички необходими документи, не са попълнени точно и четливо и не са подписани от подаващия. Не се допускат поправки в приетите документи.
(3) За всеки електронен конкурсен изпит както и при кандидатстване с държавен зрелостен изпит, кандидат-студентът заплаща отделна такса.
(4) От заплащане на такси за кандидатстване се освобождават лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70%; кръгли сираци до 26 години; военноинвалиди; лица до 26 години, отглеждани до пълнолетието си в домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа.
(5) При подаването на документи кандидат-студентът получава регистрационна карта. В нея са обозначени: трите имена, ЕГН, регистрационният номер, професионалните направления и/или специалности, за които кандидатства, денят и часът на явяване, залата, в която се провежда изпита.
(6) След обявения в чл. 9 срок за подаване на документи не се приемат кандидатстудентски документи.
Отговорността за попълването на комплекта кандидатстудентски документи се носи от кандидат-студентите.
(7) Подадените документи остават и се съхраняват в УниБИТ.

 

Конкурсни изпити

 

Чл. 12. (1) Тестовете за електронните конкурсни изпити са в съответствие с действащите учебни програми в средното училище.
(2) Всеки тест съдържа 90 въпроса, разпределени по следния начин:

за професионално направление „Информатика и компютърни науки“: математика – 50 въпроса, български език – 20 въпроса, информационни технологии и информатика – 20 въпроса;
Чл. 13 (1) Избралите да полагат електронен конкурсен изпит кандидат-студенти се явяват на следните дати:

1.      По чл.12, ал.2, т.а - на 7 юли 2017 г.;

2.      По чл.12, ал.2, т.б - на 8 юли 2017 г.;

3.      По чл.12, ал.2, т.в - на 9 юли 2017 г.

При голям брой кандидат-студенти, заявили желание да се явят на електронен конкурсен изпит, със заповед на Ректора може да се определят допълнителни дати.

(2) Конкурсните изпити се провеждат от комисии, назначени със заповед на Ректора.
(3) Електронните конкурсни изпити са с продължителност 3 астрономически часа.
(4) При електронните конкурсни изпити на всеки кандидат-студент се генерира индивидуална последователност от въпроси, съответстваща на чл.12, ал. 2.
(5) При доказано преписване или опит за преписване, опит за разговор с други кандидат-студенти, опит за спиране или рестартиране на компютъра от кандидат-студента, опит за стартиране на друго приложение, различно от това на изпита, кандидат-студентът се отстранява от изпита и се лишава от участие в класирането по съответните професионални направления и специалности, по които кандидатства с този изпит.

Чл. 14. Оценяване на конкурсните изпити.
(1) Всеки верен отговор на въпрос носи една точка. При сгрешен отговор не се отнемат точки.
(2) Оценките по шестобалната система съответстват на набраните точки, както следва:

Точки Оценка

Точки Оценка

Точки Оценка

Точки Оценка

Точки Оценка

30   =   3,00

43   =   3,65

56   =  4,30

69   =  4,95

82   =   5,60

31   =   3,05

44   =   3,70

57   =   4,35

70   =   5,00

83   =   5,65

32   =   3,10

45   =   3,75

58   =   4,40

71   =   5,05

84   =   5,70

33   =   3,15

46   =   3,80

59   =   4,45

72   =  5,10

85   =   5,75

34   =   3,20

47   =   3,85

60   =   4,50

73   =   5,15

86   =   5,80

35   =   3,25

48   =   3,90

61   =   4,55

74   =   5,20

87   =  5,85

36   =   3,30

49   =   3,95

62   =   4,60

75   =   5,25

88   =  5,90

37   =   3,35

50   =   4,00

63   =   4,65

76   =   5,30

89   =   5,95

38   =  3,40

51  =  4,05

64   =   4,70

77   =   5,35

90   =   6,00

39   =   3,45

52   =   4,10

65   =   4,75

78   =   5,40

 

40   =   3,50

53   =   4,15

66   =   4,80

79   =   5,45

 

41   =   3,55

54   =   4,20

67   =   4,85

80   =   5,50

 

42   =   3,60

55   =   4,25

68   =   4,90

81   =   5,55

 

При по-малко от 30 точки оценката е слаб (2,00).
Чл. 15. (1) Резултатите от съответния електронен конкурсен изпит се обявяват в деня на провеждането му.
(2) Резултатите от конкурсните изпити са валидни само за 2017 г.
(3) Обявените оценки от изпитите са окончателни и не подлежат на преоценка.
Чл. 16. По време на конкурсните изпити кандидат-студентите не трябва да носят със себе си компютърна и комуникационна техника, освен предоставената от УниБИТ.

Образуване на състезателния бал

 

Чл. 17. (1) Състезателният бал на кандидат-студентите се образува в зависимост от избрания начин на кандидатстване като сбор от следните оценки:

1. За професионално направление „Национална сигурност“ и специалността Национална сигурност и културно-историческото наследство”:

С матура:
- удвоената оценка от матурата по История и цивилизация или от матурата по Български език и литература;
- оценката по Български език и литература или оценката по История и цивилизация;
- общ успех от дипломата.
* Ако кандидат-студентът избере оценката от матура по История и цивилизация, като втора балообразуваща се взима оценката по Български език и литература.
* Ако кандидат-студентът избере оценката от матура Български език и литература, като втора балообразуваща се взима оценката по История и цивилизация. 

С тест:
- удвоената оценка от електронен конкурсен изпит;
- оценката по История и цивилизация;
- общ успех от дипломата.

2. За професионално направление „Информатика и компютърни науки“:
С матура:
- удвоената оценка от матурата по Математика или оценката от матура по Български език и литература;
- оценката по ИТ (ако липсва–по Физика) или оценката по Математика;
- общ успех от дипломата.
* Ако кандидат-студентът избере оценката от матура по Математика, като втора балообразуваща се взима оценката по ИТ. 
* Ако кандидат-студентът избере оценката от матура по Български език и литература, като втора балообразуваща се взима оценката по Математика.

С тест:
- удвоената оценка от електронен конкурсен изпит;
- оценката по Математика;
- общ успех от дипломата.

 

Класиране на кандидат-студентите

 

Чл. 19. (1) Класирането се извършва на четири етапа:

1.      на 12 юли 2017 г. – I класиране;

2.      на 19 юли 2017 г. – II класиране;

3.      на 4 август 2017 г. – III класиране;

4.      на 29 август 2017 г. – допълнително класиране.

(2) Класирането се извършва поотделно и независимо за всяко професионално направление и/или всяка специалност и за всяка форма на обучение по реда на желанията и по низходящ ред на бала. Класирането се извършва поотделно и независимо за чл.9, ал.3, т.6, б. „б“ и за чл.9, ал.3, т.6, б. „а“от ЗВО.
(3) Ако при първото класиране кандидат-студентът е приет  по посочено от него професионално направление или специалност в различните форми на обучение, може да се запише в определения срок. Ако в определения срок кандидат-студентът не се запише, неговото място не се запазва и се обявява като свободно за следващото класиране. 
(4) Ако кандидат-студент е приет по първото си желание и не се запише в определения срок, той не може да участва за второ класиране и неговото място не се запазва.
 (5) Ако при първо класиране кандидат-студентът е приет по посочено от него професионално направление или специалност и форма на обучение, но предпочита друго професионално направление или специалност или друга форма на обучение може да изчака второто класиране, без да подава заявление за участие в него.
(6) Ако при първото класиране кандидат-студентът не е приет по първото си желание, може да изчака второто класиране, без да подава заявление за участие в него.
При наличие на незаети места след първо класиране УниБИТ  провежда второ класиране на 19 юли 2017 г.
(7) Ако при второто класиране кандидат-студентът е приет  по посоченото от него професионално направление или специалност в различните форми на обучение, може в определения срок да се запише. Ако в определения срок кандидат-студентът не се запише, 
неговото място не се запазва и се обявява като свободно за следващото класиране.
(8) Ако кандидат-студент е приет на второ класиране по първото си желание и не се запише в определения срок, той не може да участва за трето класиране и неговото място не се запазва.
(9) При наличие на незаети места след второто класиране УниБИТ  провежда трето класиране на 4 август 2017 г.
(10) Право на участие в третото класиране имат кандидат-студентите, които са положили успешно конкурсен /и изпит/ и/или са кандидатствали с матура през юли 2017 г. 
На 31 юли и 1 август 2017 г. същите подават заявление до Ректора на УниБИТ да бъдат допуснати до трето класиране като посочват само по едно професионално направление или само по една от специалностите и само една форма на обучение, за които са кандидатствали.
(11) При наличие на незаети места след трето класиране УниБИТ може да проведе  допълнително  класиране на  29 август 2017 г.
Право на участие в допълнителното класиране имат кандидат-студентите, които са подали 
заявление за трето класиране.
(12) Ако кандидат-студентът едновременно е приет в друго висше училище, където предпочита да следва, е желателно своевременно да уведоми за това УниБИТ, за да не участва в класиранията.
(13) Кандидат-студентите, получили състезателен бал, равен с този на последния приет от същото професионално направление или същата специалност в една и съща форма на обучение, се приемат независимо от броя на обявените места.
(14) Когато близнаци кандидатстват едновременно, в едно и също професионално направление и/или една и съща специалност и са издържали успешно конкурсния изпит, и единият от тях е приет, се приема и другият в същото професионално направление или същата специалност в същата форма на обучение.
Чл. 20. Кандидатстващите за възстановяване на студентски права за втори и по-горен курс се класират отделно, без да заемат от обявените места.
Чл. 21. (1) Класирането се обявява в сградата на УниБИТ и на уеб сайта на Университета http://unibit.bg
(2) Свободните места и класиранията се обявяват в сградата на УниБИТ и на уеб сайта на Университета http://unibit.bg 
(3)
 На основание чл.16, т.6 от Правилника за устройството, управлението и дейността на УниБИТ Ректорът решава окончателно всички въпроси, свързани с приемането на кандидат-студенти.

 

Записване на новоприетите студенти

 

Чл. 22. Записването на новоприетите студенти се извършва в следните срокове:

1.      от първото класиране – на 13, 14 и 17 юли 2017 г.;

2.      от второто класиране – на 20, 21 и 24 юли 2017 г.;

3.      от третото класиране – на 7, 8 и 9 август 2017 г.;

4.      от допълнителното класиране – на 30 и 31 август 2017 г.

Чл. 23. (1) При записването си новоприетите студенти освен посочените в чл. 10 документи представят още:

1.      Формуляри за записване по образец;

2. Декларация от новоприетия студент, че не се обучава за придобиване на същата или по-висока образователно-квалификационна степен в УниБИТ или друго висше училище;

3.      Четири снимки (3,5 см х 4,5 см);

4.      Лична карта, която след проверка се връща;

5.      Диплома – оригинал, която остава в УниБИТ до завършване на обучението;

6.   Квитанция за платена семестриална такса (плаща се в банка). От заплащане на такса се освобождават лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 %; кръгли сираци до 26 години; военноинвалиди и военнопострадали; лица до 26 години, отглеждани до пълнолетието си в домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа.

Таксите и плащанията са в съответствие със Закона за висшето образование и постановленията на Министерския съвет.
(2) При отписване НЕ СЕ ВЪЗСТАНОВЯВАТ внесената такса за кандидатстване и семестриалната такса.

 

 

РАЗДЕЛ II. ПРИЕМАНЕ НА ЧУЖДЕСТРАННИ ГРАЖДАНИ

 

Чл. 24. Чужденци могат да кандидатстват в УниБИТ:
1. В изпълнение на междуправителствени спогодби за образователен, научен и културен обмен;
2. Съгласно актове на Министерския съвет;
3. При условията на чл. 95, ал. 7 и 8 на Закона за висшето образование.
Чл. 25. Чужденци могат да кандидатстват в УниБИТ само за редовно обучение срещу заплащане на такси, определени от Министерския съвет, в рамките на ежегодно утвърждавания от Министерския съвет брой студенти.
Чл. 26. (1) За студенти в УниБИТ могат да кандидатстват чужденци, завършили средно образование, при спазване на изискванията, осигуряващи им достъп до обучение във висшите училища на страната, в която е придобито средното образование.
(2) Във връзка с приемането на Република България в Европейския съюз и на основание на чл. 95, ал. 8 от Закона за висшето образование, таксите за обучение на студентите – граждани на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство, се изравняват със съответните за българските граждани.
Чл. 27. В УниБИТ могат да кандидатстват и да бъдат приети за обучение при условията и по реда, установени за българските граждани:
а) чужденци, постоянно пребиваващи на територията на Република България. Постоянното пребиваване се удостоверява с документ за самоличност, издаден от Министерството на вътрешните работи на Република България;
б) чужденци от българска народност, постоянно живеещи в чужбина. Българската народност се определя съгласно чл. 1, ал. 2 от ПМС № 103 / 1992 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина;
в) чужденци, на които е предоставен статут на бежанци. Статутът на бежанец се удостоверява с документ, издаден от Държавна агенция за бежанците към Министерския съвет.
Чл. 28. (1) Кандидат-студентите по чл. 24, т. 1 и 2 подават документите си в Министерството на образованието и науката и се приемат по условията и реда, определени в съответния акт на Министерския съвет;
(2) Решение за одобряване на кандидатите се взема от ръководството на УниБИТ в срок до 1 октомври в годината на кандидатстването.
Чл. 29. Кандидат-студентите при записване подават следните документи:
1. Молба, съдържаща кратки биографични данни, и комплект формуляри с посочване на специалностите, в която желаят да се обучават;
2. Копие от дипломата за завършено средно образование;
3. Документ, издаден от компетентен орган, с който се удостоверява правото на кандидата да продължи обучението си във висшите училища на страната, в която е придобито средното образование;
4. Документ за владеене на български език, издаден от висше училище в Република България – за кандидатите, които няма да преминават езикова подготовка;
5. Копие от документите за гражданство – за кандидатите с двойно гражданство, едното от които е българско;
6. Медицинско свидетелство, издадено в едномесечен срок преди датата на кандидатстването и консулски заверено от съответните органи в страната, от която лицето кандидатства;
7. Документите по т. 2, 3 и 6 трябва да бъдат легализирани, преведени и заверени в съответствие с разпоредбите на международните договори на Република България с държавата, в която са издадени, а при отсъствие на такива – по общия ред за легализациите, преводите и заверките на документи и други книжа;
8. Четири цветни снимки стандартен формат (3,5 см х 4,5 см).
Чл. 30. Чужденците подават документите си в УниБИТ в срок до 24 септември 2017 г.
Чл. 31. Подготовката по български език на чужденците се осъществява в съответствие с изискванията на Закона за висшето образование.

 

Допълнителни разпоредби

 

§ 1. (1) Кандидат-студентите български граждани, завършили средно образование в чуждестранни училища, представят във висшите училища диплома, легализирана от Министерството на образованието и науката.
(2) Дипломите на чужденците се легализират преди записването им за студенти.
§ 2. Лауреати на национални и международни олимпиади по смисъла на Наредбата са лица, които са получили оценка отличен (6,00) на националните олимпиади или са носители на златен, сребърен или бронзов медал от международни олимпиади.
§ 3. Кандидат-студентите удостоверяват статута си на лауреати на национални и международни олимпиади с документ, издаден от Министерството на образованието, младежта и науката, който представят заедно с другите кандидатстудентски документи.

 

Заключителни разпоредби

 

§ 1. Настоящата Наредба е приета на заседание на Академичния съвет на УниБИТ на 22 декември 2016 г. на основание чл. 21, ал. 1, т. 2 и 3 от Закона за висшето образование и е в съответствие с Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти, приета с Постановление на Министерския съвет на Република България.
§ 2. Кандидат-студенти, представили документи с невярно съдържание, направили опит да дадат невярна информация при попълване на документите си или да заблудят приемните комисии и ръководството на УниБИТ, се отстраняват от участие в конкурсния изпит, а ако е необходимо, се уведомява прокуратурата.
§ 3. Молби и жалби по кандидатстудентски въпроси относно трите класирания се отправят до Ректора на УниБИТ в срок до 11 август 2017 г., а относно допълнителното класиране – до 4 септември 2017 г. включително. След тези дати молби и жалби не се приемат.

 

Указания за кандидат-студенти за полагане на конкурсни изпити

 А. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

 

Кандидат-студентите се явяват на конкурсни изпити на определените дати, час и изпитни зали, определени от УниБИТ.
Кандидат-студентите са длъжни да се явят 30 минути преди началото на изпита в определената зала. Те задължително носят със себе си документ за самоличност – лична карта и регистрационната карта, която са получили при подаването на документите.
На входа на УниБИТ и в изпитната зала кандидат-студентът показва личната си карта и регистрационната карта.
Комисията от квестори съставя протокол с имената и ЕГН на кандидат-студентите, явили се на конкурсния изпит.
Конкурсните изпити продължават 3 (три) астрономични часа.
Тестовете за конкурсните изпити са в съответствие с действащите учебни програми в средното училище.

Всеки тест съдържа 90 въпроса, разпределени за професионално направление „Информатика и компютърни науки“ така: математика – 50 въпроса, български език – 20 въпроса, информационни технологии и информатика – 20 въпроса. 

За всички въпроси от теста са посочени три възможни отговора.
Всеки въпрос от теста има само един верен отговор.
Всеки верен отговор на въпрос носи една точка. При сгрешен отговор не се отнемат точки.

 Б. ЕЛЕКТРОНЕН КОНКУРСЕН ИЗПИТ

Електронният конкурсен изпит се провежда само в определени от УниБИТ дати, час и компютърни зали.
Времето за провеждане на изпита започва да се отчита след регистрирането на кандидат-студента.
Всеки кандидат-студент получава плик с листове за чернова.

Регистрирането на кандидат-студента се извършва след въвеждане в съответните полета (фиг. 1) на неговия ЕГН и Персонален идентификационен код (ПИК). ПИК се генерира в деня за провеждане на електронния конкурсен изпит и се предоставя на кандидат-студента непосредствено преди началото на изпита.

За достъп до системата (фиг. 1), кандидат-студентът щраква в полето със заглавие ЕГН и въвежда своя ЕГН. След това щраква в полето за въвеждане на ПИК и попълва предоставеният му ПИК. За потвърждаване на регистрацията щраква бутона „ВХОД”. Ако ЕГН и/или ПИК не са въведени точно, системата предупреждава за това, като позволява нова възможност за въвеждането им.

 Фигура 1.

В горния десен ъгъл на всички екрани на системата е разположена възможност за промяна на големината на шрифта, която позволява увеличаване или намаляване на символите. Промяната на размера на шрифта става чрез щракване върху бутони с номера 1, 2 или 3, разположени отдясно на шрифта.

При коректен вход в системата за провеждане на електронния конкурсен изпит на екрана се зарежда информацията за изпита (фиг. 2).

Информацията за изпита съдържа:

·         Дата на провеждане на съответния изпит;

·         Специалности, които е избрал кандидат-студентът с този изпит;

·         Лични данни на кандидат-студента: име и фамилия, ЕГН, входящ номер;

·         Основна информация за процеса на провеждане на електронния изпит;

·         Информация за броя и разпределението на въпросите;

·         Време за изпълнение на електронния изпит.

За да започне изпита, след запознаване с предоставената информация, кандидат-студентът е необходимо да избере бутона „Започни изпита”.

Регистрацията (фиг. 1) и запознаване с информацията (фиг. 2) трябва да приключи до 15 минути след началото на изпита.

Фигура 2

След изпълнение на командата „Започни изпита” се зарежда главния екран (фиг. 3), съдържащ следните основни елементи:

·         Поле, указващо оставащото време до края на изпита. Времето за всеки кандидат-студент, изпълняващ електронен конкурсен изпит се отчита индивидуално и започва да тече от момента на щракване върху бутона „Започни изпита” (фиг. 2);

·         Поле, съдържащо въпрос от изпита и трите възможни отговора. В горния ляв ъгъл на полето, съдържащо въпрос от изпита, е разположена информация за поредния номер на въпроса, както и към кой раздел той принадлежи. Всеки въпрос има един верен отговор. За да посочи верния според него отговор на зададения въпрос, кандидат-студентът щраква с мишката върху един от посочените три отговора. Избраният отговор след маркиране се оцветява в червено. Кандидат-студентът може да промени своя отговор, като щракне с мишката върху друг от посочените отговори на съответния въпрос.

Пример: На фиг. 3 е показан въпрос номер 1, който принадлежи към раздел математика.

·         За преминаване към следващия въпрос се извършва щракване върху стрелка в червен цвят насочена надясно, под която е разположен текст „следващ въпрос”. При преглед на последния въпрос с номер № 90, стрелката за преминаване към следващ въпрос е оцветена в сиво и не е активна, тъй като в системата не съществува въпрос с пореден номер по-голям от 90.

Под полето, съдържащо въпроса и трите възможни отговора, се намира поле с разделите, съответстващи на структурата на теста по специалността, за която се кандидатства, и номерата на въпросите. Това поле предоставя възможност за допълнителна навигация между разделите и въпросите на електронния конкурсен изпит. В него въпросите са номерирани от 1 до 90, като са разпределени в 3 раздела. Основният раздел за всеки изпит съдържа 50 въпроса, посочени с числа от 1 до 50, а останалите два раздела – по 20 въпроса, обозначени с числа съответно от 51 до 70 или от 71 до 90. Активният въпрос е маркиран в червено. Всеки прегледан въпрос се отбелязва със следния символ а всеки въпрос, на който е маркиран отговор – с . Това позволява на кандидат-студента лесно да проследява, ако е прегледал въпрос, но е пропуснал да посочи отговор.

 

След наименованието на всеки от разделите в скоби са посочени две числа, напр. на фиг. 3 – Математика (0/50). Първото число указва броя на въпросите от раздела, на които кандидат-студентът е посочил отговор (в дадения пример това са 0 въпроса), а второто – точния брой на въпросите в съответния раздел (в дадения пример – 50 въпроса).

 

Чрез полето за допълнителна навигация, кандидат-студентът може с едно щракване на левия бутон на мишката да визуализира на екрана избрания въпрос, с цел да го прочете и посочи отговор. Няма ограничения в избора на въпрос и последователността на решаването им в рамките на регламентираното време за провеждане на електронния изпит.

Фигура 3

15 минути преди изтичане на регламентираното време за провеждане на електронния конкурсен изпит, системата извежда допълнително съобщение на екрана, като информира кандидат-студента за оставащото време.

Електронният конкурсен изпит приключва или по желание на кандидат-студента с натискане на бутона „Завърши изпита сега”, или автоматично след изтичане на времето за провеждане на изпита.

По своя преценка кандидат-студентът може да завърши провеждането на електронния конкурсен изпит чрез щракване върху бутона „Завърши изпита сега”. Като резултат от щракването върху „Завърши изпита сега”, системата дава информация за броя на въпросите без посочен отговор от съответния раздел и предоставя възможност за връщане назад или окончателно приключване на изпита.

 

При приключване на електронния конкурсен изпит системата преминава към следващия екран (фиг. 4).

При изтичане на регламентираното време за провеждане на електронния конкурсен изпит, системата автоматично прекратява достъпа на кандидат-студента до екрана с въпросите и преминава към последния екран (фиг. 4).

 

След приключване на електронния конкурсен изпит кандидат-студентът получава информация, която предоставя личните му данни, оценката от съответния проведен изпит, както и статистика за времето на изпълнение, прегледаните, отговорени, правилни и грешни отговори по раздели.

Фигура 4.

След като се запознае с тази информация, кандидат-студентът трябва да щракне върху бутона „ИЗХОД”, разположен в долната част на системата. Така ще скрие от екрана личната си информация и ще прекрати окончателно достъпа до системата с неговия ЕГН и ПИК.

В изпитните зали не се допуска ползването на електронна, комуникационна и съобщителна техника (вкл. мобилни телефони), освен предоставената от УниБИТ техника. При опит за използване на такива устройства кандидат-студентът се отстранява от изпита.

Изпитът се анулира и кандидат-студентът се отстранява от изпита и се лишава от участие в класирането по съответните специалности, по които кандидатства с този изпит при:

·         доказано преписване или опит за преписване;

·         неспазване на реда;

·         опит за разговор с други кандидат-студенти;

·         опит за спиране или рестартиране на компютъра от кандидат-студента;

·         опит за стартиране на друго приложение, различно от това на изпита. 

 

Допълнителна информация

 

СИСТЕМА "КАНДИДАТ-СТУДЕНТ"

 

Чрез система "Кандидат-студент" УниБИТ предлага уеб базирана услуга, която е предназначена за проверка на информация относно статуса на всеки кандидат-студент в ОКС Бакалавър. Достъпът до нея е персонален и се извършва чрез единния граждански номер на кандидат-студента и съответния му входящ номер, получен при успешно подаване на кандидатстудентски документи. След успешна идентификация всеки кандидат-студент получава достъп до персонален профил с информация относно изпитите, балообразуващите си оценки, специалностите, за които кандидатства, информация за мястото (залата) на провеждане на всеки тест, както и оценки от проведените изпити и класирания. Информация за мястото на всеки тест се публикува в деня преди теста. Резултатите от съответния електронен конкурсен изпит се обявяват в деня на провеждането му.

Достъпът до система "Кандидат-студент" се извършва от следния адрес: https://www.unibit.bg/apply/apply-bachelor/system-apply-student.

 

 

СПРАВОЧНИК И ПРИМЕРНИ ВЪПРОСИ

Информация относно КСК 2017 можете да намерите в страници: Справочник за кандидат-студенти и Примерни въпроси за кандидатстудентски тестове.

 

 

Демо версия на системата за провеждане на електронен конкурсен изпит

Демо версия на системата за провеждане на електронни конкурсни изпити можете да намерите на следния адрес: http://etest-demo.unibit.bg/. Поради тестовия характер достъпът се осъществява чрез следните данни: ЕГН 9401011234, ПИК 123456.

 

 

 

Банкова сметка за внасяне на семестриални такси

Получател: УниБИТ
Банката на получателя: БНБ-ЦУ
IBAN: BG65 BNBG 9661 3100 1665 01
BIC: BNBGBGSD

 

 

Справочник за кандидат-студенти

 

Информация за приема на студенти в ОКС Бакалавър в УниБИТ за учебна 2016/2017 г. можете да намерите и в Справочник за кандидат-студенти в образователно-квалификационна степен „Бакалавър“, учебна 2015/2016 година.

Справочникът се продава на място в УниБИТ (на пропуска) на цена от 3 лв./бр.

 

Повече информация по темата можете да намерите в секциите <Специалности в ОКС "Бакалавър" и  <Примерни въпроси за кандидат-студентски тестове>.

Примерни въпроси за кандидат-студентски тестове

 

 

Примерни въпроси за кандидатстудентските тестове в УниБИТ можете да намерите в печатни издания по теми:

·         Математика;

·         Информационни технологии и информатика;

·         Психология, етика, логика и разсъждения;

·         Българска литература;

·         Български език;

·         География;

·         История.

 

Книжките с примерни въпроси за кандидатстудентските тестове се продава на място в УниБИТ (на пропуска) на цена от 5 лв./бр.

 

ЗА УЧАСТНИЦИТЕ В НАЦИОНАЛНИ И МЕЖДУНАРОДНИ СЪСТЕЗАНИЯ И В ОЛИМПИАДИ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

 

Файлът се зарежда, моля изчакайте!

 

 

ПРИЕМ В ОКС <БАКАЛАВЪР СЛЕД ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР>

  

Специалности в ОКС <Бакалавър след професионален бакалавър>

 

*** За повече информация относно предлаганите специалности в ОКС „Бакалавър след професионален бакалавър“ от ФИН към УниБИТ проследете страниците Специалности и Учебни планове.

Информационни технологии - Професионално направление 4.6. <Информатика и компютърни науки>

 Целта на обучението е да подготви бакалаври в областта на информационните технологии, притежаващи теоретична и практическа подготовка. Изучават се задължителните дисциплини като информационни системи, системен анализ, бази данни и автоматизирано обслужване, организация, управление, обработка и използване на информационните ресурси, компютърни мрежи и комуникации, информационно и стандартизационно осигуряване и приложение на информационните технологии в бизнеса, администрацията и науката, информационна политика, информационен мениджмънт, защита на информацията и на интелектуалната собственост.

Студентите имат възможност да избират дисциплини съобразно своите интереси в областта на обектно ориентираното програмиране, контент мениджмънт системите и др. Студентите получават общообразователна подготовка по математика, информатика, статистика, бизнес психология, философия, политология и др.

Завършилите успешно бакалавърската програма по информационни технологии могат да работят като аналитични и приложни специалисти по разработването, поддържането и управлението на информационни системи в сферата на науката, администрацията и бизнеса. След завършване на обучението бакалаврите по ИТ могат да продължат образованието си в магистърски програми в УниБИТ и в други висши училища в страната и в чужбина.

Информационно брокерство - Професионално направление 4.6. <Информатика и компютърни науки>

Целта на обучението е да подготви бакалаври с теоретична и приложна насоченост в областта на информационното брокерство. Изучават се дисциплини по информационно брокерство и икономика: брокерство, информационни пазари за традиционни и електронни продукти и услуги, нормативно-правни основи на информационното брокерство, математически основи на информационното брокерство, методи за обработка на данни и документи, системен анализ, основи на компютърните системи, програмиране, комуникационни технологии и мрежи, информационни системи, софтуерна ергономия, маркетинг, реклама, финансово-счетоводни операции, борси и борсова търговия, консултинг, фирмено управление, бизнес прогнозиране, риск мениджмънт, информационен мениджмънт, бизнес психология.

След завършване бакалаврите по информационно брокерство могат да работят като информационни посредници, информационни специалисти за осигуряване на информация в различни правителствени, неправителствени, индустриални, научни и културни организации, както и в селското стопанство, фармацията, здравеопазването, в инженерни фирми, промишлени предприятия, администрация, в звена на отбраната и сигурността и др.

В съответствие с националната класификация на професиите и длъжностите в България те могат да се реализират и като документалисти, експерти по икономическа и техническа информация.

 

След завършване на обучението бакалаврите по ИБ могат да продължат образованието си в магистърски програми в УниБИТ и в други висши училища в страната и в чужбина.

Семестриални такси за ОКС <Бакалавър> след ОКС <Професионален бакалавър>

 

                   

 

НАПРАВЛЕНИЕ

Редовно

Задочно

4.6. Информатика и компютърни науки. Специалност: ИТ и ИБ

855,50 лв.

505,00 лв.

 

 

  

ПРИЕМ В ОКС <МАГИСТЪР>

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИЕМ В ОКС <МАГИСТЪР> МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ УЧЕБНАТА ЗА 2016/2017 ГОДИНА>

 

Списък на ПРИЕТИТЕ кандидати подали документи за класиране през месец февруари в магистърски програми на УниБИТ

Професионално направление: 4.6 Информатика и компютърни науки

·         Информационни системи и технологии

·         Информационни технологии в медийния бизнес

·         Софтуерни архитектури и управление на качеството

·         Електронен бизнес и електронно управление

·         Софтуерно инженерство/Software Engineering/ (изискват се добри познания по Английски език)

·         Информационни технологии и финансов инженеринг

Професионално направление: 9.1. Национална сигурност

·         Национална сигурност

ЗАПИСВАНЕ

 

Срок за записване: от 01.03.2017 г. до 02.03.2017 г. включително, от 10 до 12.30 часа и от 13 до 16.00  часа в УО (кабинет 1).

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

 

1.      Диплома оригинал за завършен бакалавър или магистър. (ако дипломата е в процес на изготвяне, трябва да се донесе уверение с номерата на дипломата (уникален №, регистрационен №  и  дата на издаване.) Не важи за завършили бакалаври в унибит 2016 г.

2.      Копие на диплома за средно образование.

3.      5 броя снимки формат  3,5 см. На 4,5 см.

4.      Платежно за преведена семестриална такса по банков път.

5.      Образец документи (закупуват се на място в унибит - ).

 

Документите се подават в учебен отдел
кабинет 1, 1 етаж
бул. “Цариградско шосе” № 119
гр. София, п.к. 1784

СМЕТКА ЗА ВНАСЯНЕ НА ТАКСИ

 

Получател: УНИБИТ

Банката на получателя: БНБ-ЦУ

IBAN: BG65 BNBG 9661 3100 1665 01

BIC: BNBGBGSD

СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ ЗА УЧ. 2016-2017 Г.

 

СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ ОКС "МАГИСТЪР" - ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ

НАПРАВЛЕНИЕ

Редовно-СПН*

Редовно-ДПН*

Задочно-СПН

Задочно-ДПН

Дистанционно-СПН

Дистанционно-ДПН

Направление 4.6. Информатика и компютърни науки

855,50

955,50

480

580

480

580

Направление 9.1. Национална сигурност

951

1101

548

903

548

903

*СПН- Същото професионално направление и завършили УниБИТ

 

*ДПН- Друго професионално направление

 

 

ПРИЕМ В ОНС <ДОКТОР>

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

 

Приемът в докторантура се извършва с конкурс, който се провежда не по-рано от един месец след изтичането на срока за подаване на документи. Конкурсът се обявява в „Държавен вестник“ и на Интернет страницата на УниБИТ. За участие в конкурса могат да кандидатстват всички лица с придобита образователно-квалификационна степен „магистър“.

Кандидатите за докторанти подават в канцеларията на УниБИТ следните документи:

§  Заявление до Ректора на УниБИТ по образец

§  Творческа автобиография на кандидата, с негова снимка и подпис.

§  Медицинско свидетелство за постъпване на работа.

§  Свидетелство за съдимост.

§  Диплома за завършена образователно-квалификационна степен “магистър” оригинал и нотариално заверено копие от нея (оригиналът се връща).

§  Списък на публикации по темата (ако има такива).

§  Други документи, удостоверяващи научните интереси и постиженията на кандидата в съответната научна област.

Кандидатите за докторанти на самостоятелна подготовка подават допълнително към изброените документи три екземпляра на съществена част (концепция) на дисертационния труд.

В едноседмичен срок след изтичането на срока за подаване на документи, всички кандидати се уведомяват писмено за датата, мястото и часа на конкурсните изпити и им се дава Списък на въпросите за тях. Изпитите се провеждат след изтичане на един месец от връчването на уведомлението. Конкурсът включва изпити по специалността и по един чужд език (английски, френски, немски, руски), по избор на кандидата. Участниците заплащат такси за явяване на изпитите, размерът на които се определя от Академичния съвет на УниБИТ.

Факултетните съвети вземат решение за зачисляване на успешно издържалите изпитите и приема техните индивидуални учебни планове. В решението се посочва обучаващото звено и научният ръководител на докторанта, който се избира по предложение на ръководителя на първичното звено. За научен ръководител се избира хабилитирано лице с доказани научни постижения или практически опит. Освен научен ръководител Факултетният съвет може да избере и научен консултант, с доказани научни постижения или практически опит.

Приемът в самостоятелна форма на обучение на докторанти, които са разработили съществена част (концепция) на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „доктор”, се извършва без изпит, през цялата академична година. Кандидатите подават указаните по-горе документи и три екземпляра на Концепция на дисертационния труд, както и библиография към него. Концепцията се представя пред първично научно звено от кандидата. В случай на положително решение, първичното звено, предлага темата на дисертационния труд, научната област, индивидуалния учебен план на докторанта, научния ръководител и/или научния консултант. Въз основа на това предложение Факултетният съвет взима решение за зачисляване и утвърждава темата на дисертационния труд. На тази основа ректорът на УниБИТ издава заповед за зачисляване на докторанта.

Лица, завършили чуждестранни висши училища, могат да кандидатстват за докторанти в УниБИТ, след като придобитото висше образование им бъде признато по реда на Правилата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища, приета с Постановление № 168 на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 69 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 25 и 79 от 2009 г. и бр. 59 от 2010 г.), при условията и по реда, предвидени в ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ и Правилника на УНИБИТ.

 

Лица, които не са български граждани и не са граждани на друга държава-членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, могат да кандидатстват и да се обучават в докторантура в УниБИТ, в съответствие с чл.13, чл.13а, чл.13б и чл.13в на ППЗРАСРБ.

СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ ЗА УЧ. 2016-2017 Г.

 

Размерът на таксите за учебната 2016/2017 г. може да бъде видян тук.

Размерът на таксите за обучение в докторантура се гласува ежегодно от Академичния съвет на УниБИТ по предложение на Ректора, съгласно чл. 9, ал. 3, т. 7 от Закона за висшето образование (ЗВО) и се утвърждава от Министерския съвет на Република България.

За всяка учебна година таксите за кандидатстване и годишните такси за обучение на студентите и докторантите – граждани на Република България, на друга държава – членка на Европейския съюз, или на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, в държавните висши училища, се утвърждават с Постановление на Министерския съвет, което се обнародва в Държавен вестник.

Съгласно чл.2 на Постановление № 104 от 28.04.2015 г. на МС, докторантите в държавните висши училища се освобождават от заплащане на такси през последните две години на докторантурата.

Чуждестранните студенти, докторанти и специализанти по чл. 95, ал. 7 от Закона за висшето образование, граждани на трети за Европейския съюз държави, приети за обучение в държавните висши училища, заплащат таксите за обучение, предвидени за чуждестранни студенти, докторанти и специализанти съгласно съответните приложения в постановлението на Министерския съвет на Република България.

Чуждестранните специализанти със срок на обучение, по-малък от една година, заплащат такси в намалени размери, определени от висшите училища в съответствие с правилниците им.

 

За областите на висше образование и професионалните направления съгласно съответните приложения на постановлението на Министерския съвет на Република България, които не са диференцирани по специалности, таксите са валидни за всички специалности от областта или направлението.

СМЕТКА ЗА ВНАСЯНЕ НА ТАКСИ

 

 

IBAN: BG65BNBG96613100166501
BIC: BNBGBGSD
Банка: БНБ – ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ
Получател: УниБИТ

 

Таксите се заплащат в левовата равностойност на утвърдения размер на таксата в евро по фиксирания курс на еврото към българския лев.