Центрове и лаборатории

Центрове и лаборатории

КОМПЮТЪРНА ЛАБОРАТОРИЯ <ДЖОН АТАНАСОВ>

Обща информация

Компютърната лаборатория носи името на бележития американски учен от български произход проф. Джон Атанасов. Създадена е на 24  февруари 2003 г. Ръководител на компютърната лаборатория „Джон Атанасов” е проф. д-р Иванка Павлова.

Целите на функционирането на компютърната лаборатория „Джон Атанасов” са следните:

1. Поддръжка и развитие на съвременни информационни и комуникационни технологии в УниБИТ.

2. Осигуряване на материално техническата база и на програмното осигуряване за обучение по информационни и комуникационни технологии.

Компютърната лаборатория „Джон Атанасов” има предмет на дейност:

1. Организиране, координация и контрол на цялостната учебна дейност в БИЦ, в  компютърните зали.

2. Организиране, поддръжка и контрол на използването на компютърната и комуникационната техника, собственост на УниБИТ.

3. Осъществяване на контакти с външни организации за поддръжка, тестване, гаранционен и следгаранционен сервиз или други услуги по компютърната и комуникационната техника.

4. Проучване на нуждите на УниБИТ от компютърна и комуникационна техника и разработване на проекти или организиране на търгове за закупуване на необходимите устройства.

5. Организиране и доставяне на необходимото програмно осигуряване във връзка с учебния процес и за нуждите на локалната мрежа на УниБИТ.

6. Осъществяване на експертно-консултантска дейност за нуждите на ръководството, катедрите и административно-обслужващия персонал на УниБИТ.

 

За контакти

        Имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

       Телефон: +359 (0) 2 970 85 95/+359 884 112 462

 

ЛАБОРАТОРИЯ <СОФТЛАБ>

 

Обща информация

Софтуерната лаборатория е създадена с решение на Академичния съвет на Академичния съвет на УниБИТ. Софтуерната лаборатория “СофтЛаб” е самостоятелно звено в структурата на Факултета по Информационни Науки към Университета по Библиотекознание и Информационни Технологии и е на пряко подчинение на Декана на Факултета, а в научно-методично отношение на катедра Информационни системи и технологии.

 • Целите на функционирането на софтуерната лаборатория “СофтЛаб” са следните:
 • Поддръжка и информационно осигуряване на Интегрираната Информационна Система за  Управление на Знанията „Агора“ в УниБИТ.
 • Поддръжка и информационно осигуряване на базите от данни и на програмното осигуряване, свързано с тях за обучение на студентите по съответните дисциплини.
 • Осигуряване на дейността на научните екипи на ФИН при извършване на научни изследвания в областта на съвременните софтуерни технологии и бази от данни.

Софтуерната лаборатория “СофтЛаб” има предмет на дейност:

 • Организиране, поддръжка и контрол на правилното функциониране на Интегрираната Информационна Система за Управление на Знанията „Агора“ в УниБИТ.
 • Обучение на потребителите и оказване на съдействие за работа с ИИС „Агора“.
 • Поддръжка на инсталираните в УниБИТ бази от данни и обучение на академичния състав от факултета за работа с тях.
 • Осъществяване на контакти с външни организации за обучение на преподавателите и студентите в областите, свързани с прилагането на съвременните софтуерни технологии в съответствие с изискванията на пазара на труда.
 • Осъществяване на експертно-консултантска дейност за нуждите на ръководството, катедрите и административно-обслужващия персонал на УниБИТ, свързана с развитието на съвременните ИКТ.
 • Осигуряване на дейността на научните екипи на ФИН при извършване на научни изследвания в областта на съвременните софтуерни технологии и бази от данни.

За контакти

Лице за контакти: проф. д-р Георги Димитров

<ORACLE> ЛАБОРАТОРИЯ

Правилник

Настоящият правилник регламентира функционирането на лабораторията. Oracle лабораторията е собственост на Университет по Библиотекознание и Информационни технологии (УниБИТ) и се ползва САМО от лицата, посочени в т. 1 на настоящия правилник, подписали декларация, че ще спазват неговите клаузи. Срещу нарушителите се вземат административни мерки, включително и лишаване от право на достъп до информационните ресурси на УниБИТ.

 

1.      Лабораторията могат да ползват само студенти, дипломанти и аспиранти на УниБИТ и от технически лица, упълномощени от Ректора на УниБИТ.

2.      Достъпът до информационните ресурси на лабораторията се разделя на три нива :

·        Администратори на инфоррмационните системи

·        Управленски персонал на УниБИТ

·        Студенти, дипломанти и докторанти на УниБИТ

3.      Регистрацията в компютърната мрежа на лабораторията и достъпа до базите данни е персонална и се дава само на лица, имащи право да ползват съответните ресурси.

4.      След завършване на съответното ниво на обучение правата на съответното обучаемо лице се прекратяват.

5.      При работа с компютрите в лабораторията е ЗАБРАНЕНО:

·        Използването на чужди регистрации, права на достъп, пароли и ресурси, както и предоставянето на собствените права и ресурси в мрежата на други лица.

·        Проникването в чужди директории и файлове, освен ако те не са обявени за общодостъпни (shareware, public domain).

·        Нелегалното копиране на софтуерни продукти.

Нелегалното копиране включва копиране на софтуерни продукти (файлове, програми и програмни системи), без разрешението на техните автори и копиране на лицензионни продукти, без придобиване на лицензни права върху тях. Продукти, обявени за общодостъпни (shareware), могат да се копират, само ако носят съответната маркировка.

·        Умишленото повреждане или разрушаване на оборудването на лабораторията чрез физически действия или инсталиране на програми, които могат да нанесат щети на оборудването и софтуера.

·        Използването на лабораторията за комерсиални цели или с цел получаване на заплащане от направа на програми, писане на документи, подготовка на финансови и данъчни отчети и др.

·        Използването на компютрите за компютърни игри.

·        Пушенето, яденето и пиенето в лабораторията.

6.      Използването на лабораторията става по график, изработен по часове и компютри на базата на предварителни заявки.

7.      Всички потребители получават еднакво време за работа, съобразно с учебния план на УниБИТ и натоварването на натоварването на лабораторията.

За контакти

 Лице за контакти: проф. д-р Георги Димитров

 

<MICROTIC> АКАДЕМИЯ

Обща информация

Първата в България MikroTik Академия е основана в Университета по библиотекознание и информационни технологии с подписването на двустранно споразумение на 5 юни 2014 г. между УниБИТ и Mikrotīkls SIA. Споразумението е подписано от Ректора на УниБИТ – проф. д.ик.н. Стоян Денчев, а създаването на академията е по инициатива на д-р Добри Бояджиев, главен асистент в Катедра „Информационни системи и технологии“ на университета.

Основната цел, която си поставя MikroTik Академия при УниБИТ, е ефективно профилирано образование на специалисти в областта на компютърните мрежи, изградени с продукти и решения на MikroTik.

От целта произтичат следните приоритети и задачи:

·  Да постигне ново качество в обучението в съответствие с принципите на стратегията за ефективно прилагане на информационни и комуникационни технологии в образованието и науката на република България (2014-2020г.);

 1. Да създаде и внедри учебна програма, хармонизирана с критериите на академичната програма на MikroTik, като приложи европейските образователни стандарти;
 2. Да обучи нови, перспективни специалисти в областта на компютърните мрежи, необходими за българския и европейския пазар на труда;
 3. Да изгради специализирана образователна и научна инфраструктура за провеждане на систематизирани теоретични занятия и практически упражнения;
 4. Да създаде информационно-комуникационната инфраструктура за самообучение и споделяне на данни;
 5. Да създаде връзки с бизнеса, насочени към обучение и научноизследователска дейност, кариерно развитие, социализация и интеграция сред специалистите по ИКТ.

Знанията и уменията предоставяни в MikroTik академията в УниБИТ създават предпоставки за многостранна реализация на студените в традиционните телекомуникации и в специализираните области на мрежовите системи за управление на отговорни технологични процеси.

Важно за обучението в MikroTik академията в УниБИТ е:

·         Разширяването на теоретичните и практическите познанията в областта на компютърните и комуникационните мрежи;

·         Използването на RouterOS като основен инструмент по време на обучението;

·         Предоставяне на възможност за получаване на MikroTik Certified Network Associate (MTCNA) сертификат след полагане на изпит;

Основни предимства за студентите на УниБИТ, обучавани в мрежовата академия са:

·         Възможност за получаване на познания с ясно изразен практико-приложен характер в областта на компютърните мрежи;

·         Получаване на допълнителна квалификация – международно разпознаваем MTCNA сертификат;

·         Провеждане на лабораторния занятия с модерно мрежово оборудване и квалифициран преподавател.

По време на обучението си всеки студент в MikroTik академия получава:

·         Разнообразни материали за самоподготовка;

·         Знания и умения по учебна програма, съобразена със схемата за MTCNA;

·         Възможност за работа с RouterBOARD 951-2n и други интегрирани решения от MikroTik;

·         Онлайн изпит за сертифициране (MTCNA);

·         Безплатен RouterOS ниво 4 лиценз при явяване на изпита за сертифициране.

 

 

За контакти

 Можете да се свържете с нас по един от следните начини:

·         Инструктор: гл. ас. д-р Добри Бояджиев

·         Имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

·         Телефон: +359 878970347

·  Адрес: Университетът по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ), гр. София, п.к. 1784, бул. “Цариградско шосе” № 119, кабинет 24