ЗА ФИН

Образователно-квалификационна степен "Бакалавър"

Професионално направление 9.1. Национална сигурност

Обучава студенти в специалности:
 
Специалност "Национална сигурност"

Специалността „Национална сигурност” отговаря на обществената необходимост от високо подготвени, широко профилни специалисти, които да имат компетентност по разнообразните аспекти на националната сигурност и да са подготвени за работа в условия на евроатлантическа интеграция, за гарантиране на националната сигурност и реализация на националната политика.

Целта е да се подготвят експерти, които да се ориентират в глобалната, регионалната и националната политическа обстановка и на тази основа да могат да вземат решения по проблемите на националната сигурност в най-важните ѝ аспекти.

Учебният план включва учебни дисциплини по проблемите на националната, европейската, регионалната и международната сигурност. Задължителните дисциплини дават фундаментални знания за международната и националната сигурност, за нейните политически, икономически, социални, конкурентни информационни и духовни аспекти, както и за съвременния тероризъм и борбата с него. Избираемите и факултативните дисциплини третират разнообразни аспекти на информационните системи и технологии и тяхното приложение при опазване на националната сигурност, свързани с науката, политиката, властта, медиите, етническото разнообразие и др.

Специалност "Национална сигурност и културно-историческо наследство"

Професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки

Обучава студенти в специалности:
 
Специалност "Информационни технологии"
Целта на обучението е да подготви бакалаври в областта на информационните технологии, притежаващи теоретична и практическа подготовка. Изучават се задължителните дисциплини като информационни системи, системен анализ, бази данни и автоматизирано обслужване, организация, управление, обработка и използване на информационните ресурси, компютърни мрежи и комуникации, информационно и стандартизационно осигуряване и приложение на информационните технологии в бизнеса, администрацията и науката, информационна политика, информационен мениджмънт, защита на информацията и на интелектуалната собственост.

Студентите имат възможност да избират дисциплини съобразно своите интереси в областта на обектно ориентираното програмиране, контент мениджмънт системите, софтуерната ергономия и др.

Студентите получават общообразователна подготовка по математика, информатика, статистика, бизнес психология, философия, политология и др.

Завършилите успешно бакалавърската програма по информационни технологии могат да работят като аналитични и приложни специалисти по разработването, поддържането и управлението на информационни системи в сферата на науката, администрацията и бизнеса.

След завършване на обучението бакалаврите по ИТ могат да продължат образованието си в магистърски програми в УниБИТ и в други висши училища в страната и в чужбина.

oreditch et.
Специалност "Информационни технологии в съдебната администрация"
Специалност "Компютърни науки"
Специалност "Информационно брокерство"
Специалност "Информационна сигурност"

Образователно-квалификационна степен "Бакалавър след професионален бакалавър"

Професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки

Обучава студенти в специалности:
 
Специалност "Информационни технологии"
Целта на обучението е да подготви бакалаври в областта на информационните технологии, притежаващи теоретична и практическа подготовка. Изучават се задължителните дисциплини като информационни системи, системен анализ, бази данни и автоматизирано обслужване, организация, управление, обработка и използване на информационните ресурси, компютърни мрежи и комуникации, информационно и стандартизационно осигуряване и приложение на информационните технологии в бизнеса, администрацията и науката, информационна политика, информационен мениджмънт, защита на информацията и на интелектуалната собственост.

Студентите имат възможност да избират дисциплини съобразно своите интереси в областта на обектно ориентираното програмиране, контент мениджмънт системите, софтуерната ергономия и др.

Студентите получават общообразователна подготовка по математика, информатика, статистика, бизнес психология, философия, политология и др.

Завършилите успешно бакалавърската програма по информационни технологии могат да работят като аналитични и приложни специалисти по разработването, поддържането и управлението на информационни системи в сферата на науката, администрацията и бизнеса.

След завършване на обучението бакалаврите по ИТ могат да продължат образованието си в магистърски програми в УниБИТ и в други висши училища в страната и в чужбина.

oreditch et.
Специалност "Информационно брокерство"

Образователно-квалификационна степен "Магистър"

Професионално направление 9.1. Национална сигурност

Обучава студенти в специалност:
 
Специалност "Национална сигурност"

Професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки

Обучава студенти в специалности:
 
Специалност "Информационни ресурси на правосъдието" * НОВО!
Технологично предприемачество и иновации в ИТ

Образователна и научна степен "Доктор"